Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadania publicznego w zakresie aktywnej integracji

Reklama
Nabór od 23.04.2019 do 14.05.2019 15:15
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach
Łączny budżet 22 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach działając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 23 kwietnia 2019 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Dobczyce wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla 9 uczestników projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

I. Rodzaj zadań:

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

1. Zorganizowanie w okresie od 01 maja 2019 r. do 30 października 2019 r. szkoleń i kursów kończących się uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji (w zależności od zdiagnozowanych przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, potrzeb uczestnika projektu) dla maksymalnie 7 uczestników, w zakresie: opiekun osoby starszej - (1 osoba), opiekunka dziecięca (1 osoba), sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (1 osoba), kurs C++ (1 osoba), kurs rejestratorki medycznej (1 osoba), kurs kosmetyczny - paznokcie i makijaż (1 osoba), kurs pisania ikon ( 1 osoba).

Miejsce i termin realizacji zadania: Gmina i Miasto Dobczyce, w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 października 2019 r.

2. Zorganizowanie w okresie od 01 czerwca 2019 r. do 30 grudnia 2019 r. - co najmniej czteromiesięcznych staży dla 2 uczestników projektu na terenie Gminy i Miasta Dobczyce w następujących zakresach: pracownik sklepu (1 osoba), pracownik biurowy (1 osoba).

Miejsce i termin realizacji zadania: Gmina i Miasto Dobczyce 1 czerwiec 2019 r. 31 grudzień 2019 r.

Rodzaj działań aktywizujących dla uczestników będzie zależny od faktycznych potrzeb uczestników. Szkolenia i staże będą zorganizowane zgodnie ze standardami Realizacji szkoleń i staży realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewidywana kwota na realizację ww. zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert wynosi łącznie do 22.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) dla wszystkich zadań.

Oferta powinna być złożona na obowiązującym wzorze zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), do dnia 14 maja 2019 na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26.

Reklama