Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej - dzielnice: XIV Czyżyny, III Prądnik Czerwony...

Reklama
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej - dzielnice: XIV Czyżyny, III Prądnik Czerwony, XV Mistrzejowice w Krakowie
Nabór od 25.04.2019 do 16.05.2019 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 642 tys. PLN
Do 98% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie 01.07.2019 r. - 30.06.2022 r.

Tytuł zadania publicznego:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją w okresie 01.07.2019r.-30.06.2022r. na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy III Prądnik Czerwony i Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie:

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi:

642 000 zł (słownie sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100), w tym:

1) w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – 107 000 zł (słownie: sto siedem tysięcy złotych 00/100);

2) w 2020 roku – 214 000 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy złotych 00/100);

3) w 2021 roku – 214 000 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy złotych 00/100).

4) w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku – 107 000 zł (słownie: : sto siedem tysięcy złotych 00/100);

Termin realizacji zadania: od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Miejsce realizacji zadania:

teren Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Dzielnicy, XV Mistrzejowice w Krakowie, w miejscu przebywania dzieci lub młodzieży oraz w lokalu do którego Zleceniobiorca posiada tytuł prawny.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w 2018 r., na realizację przedmiotowego zadania publicznego przeznaczyła środki finansowe w wysokości 791 681 zł., w 2019 r. na realizację zadania przekazano kwotę: 406 000 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Realizacja zadania obejmuje prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją w okresie 01.07.2019 r.-30.06.2022 r. na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy III Prądnik Czerwony i Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie przeznaczona dla minimum 40 osób, prowadzona w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją zwanych dalej uczestnikami.

2. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem następujących warunków:

a) prowadzenia przez placówkę pracy opartej na założeniach pedagogiki ulicy — mają to być systematyczne działania pedagoga ulicznego w środowisku dzieci spędzających czas na ulicy (streetworking), mające na celu profilaktykę i ograniczenie marginalizacji, charakteryzujące się koniecznością wejścia w przestrzeń życia dziecka i dostosowania się do warunków panujących na ulicy; placówka ma realizować działania animacyjne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia i zapewniać beneficjentom możliwość kontynuacji uczestnictwa po ukończeniu 18 roku życia, jednak nie dłużej niż do 20 roku życia; zajęcia w formie podwórkowej mają być prowadzone przez wychowawców w miejscu przebywania dzieci i młodzieży, lub w miejscach użyteczności publicznej jak szkoła, dom kultury i inne, w czasie wolnym od nauki, w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo ( 5 razy w tygodniu po 4 godziny) w okresie od kwietnia do listopada, oraz co najmniej 12 godzin tygodniowo ( 4 razy w tygodniu po 3 godziny) w okresie od grudnia do marca, tygodniowa liczba godzin pracy pedagogów ulicy może ulec zmniejszeniu wyłącznie w przypadku wystąpienia dni ustawowo wolnych od pracy;

b) prowadzenia zajęć dla uczestników w formie stacjonarnej; placówka stacjonarna ma być usytuowana:

• na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny lub Dzielnicy III Prądnik Czerwony lub Dzielnicy XV Mistrzejowice lub w dzielnicy bezpośrednio sąsiadującej z ww. dzielnicami, przy zapewnieniu bezpośredniego połączenia komunikacyjnego, a wsparcie w tej formie ma być dostępne dla uczestników w wymiarze nie mniejszym niż 360 godzin rocznie i nie mniejszym niż 20 godzin miesięcznie; zmniejszenie miesięcznej liczby godzin pracy placówki stacjonarnej może mieć miejsce wyłącznie w przypadku wystąpienia dni ustawowo wolnych od pracy; lokal przeznaczony na prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej powinien mieć powierzchnię min. 100 m2; Zleceniobiorca jest zobowiązany do przedstawiania miesięcznych harmonogramów zajęć prowadzonych w placówce stacjonarnej, w terminie minimum 10 dni przed rozpoczęciem zajęć w miesiącu, którego dotyczy harmonogram;

c) prowadzenie zajęć dla co najmniej 40 uczestników ( średniomiesięcznie, w każdym roku realizacji zadania); zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne mogą odbywać się w formie wyjazdowej.

d) prowadzenia pracy z rodzinami i innymi instytucjami, w tym w szczególności ze szkołą; wychowawcy w pracy z dzieckiem muszą uwzględnić jego środowisko rodzinne (spotkania z rodzicami, opiekunami, wizyty w jego miejscu zamieszkania, możliwość konsultacji dla rodziców dziecka korzystającego ze wsparcia);

e) opracowania propozycji narzędzia do badania i dokumentowania sytuacji dziecka oraz jego rodziny;

f) ewaluacji prowadzonych działań i przedstawienia przez Zleceniobiorcę dwóch raportów: w 2021 roku wraz ze sprawozdawczością z realizacji zadania za 2020 rok oraz w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem całościowym z realizacji zadania.

g) prowadzenia dokumentacji działań realizowanych w ramach zadania oraz ewidencji czasu pracy osób pracujących w placówce;

h) prowadzenia ewidencji osób uczęszczających do placówki oraz przekazywania miesięcznych sprawozdań w tym zakresie wg wzoru określonego przez Realizatora zadania,

i) realizacji zadania publicznego zgodnie ze „Standardami realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków”, stanowiącymi załącznik do „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2022” przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa nr IV/79/19;

3. Podczas realizacji zadania powinna zostać podjęta współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osób małoletnich oraz ich rodzin, zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją, w tym w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie w celu wymiany doświadczeń oraz budowania zintegrowanego modelu pracy z zakresu wspierania rodziny.

4. Zleceniobiorca zadania jest zobowiązany do zatrudnienia do realizacji zadania osób, spełniających wymagania, o których mowa w art. 25- 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Zleceniobiorca zadania ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą realizację zadania oraz ewentualne szkody wynikające z niewłaściwej realizacji zadania.

6. Zleceniobiorca zadania zobowiązany jest do:

a) składania Realizatorowi zadania sprawozdań: półrocznych i rocznych z realizacji zadania publicznego sporządzonych według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

b) złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

7. Dotacja przekazywana będzie w transzach kwartalnych, do 20 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał.

8. Zleceniodawca uzależnia przekazanie kolejnych transz dotacji od wydatkowania co najmniej 50% przekazanych środków.

9. Kwota dotacji niewykorzystana w terminie podlega zwrotowi:

1) do 15 stycznia kolejnego roku budżetowego (dotyczy dotacji wypłaconych w 2019r., 2020 r., 2021);

2) do 15 lipca 2022 r.

10. Nie ma możliwości przesuwania niewykorzystanej w danym roku części dotacji, na kolejny rok budżetowy.

11. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą realizację zadania oraz ewentualne szkody w niej wynikające.

Oczekiwane cele zlecanego zadania publicznego:

Celem prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej jest: wzmocnienie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją i demoralizacją z terenu dzielnic: XIV Czyżyny, III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice w Krakowie.

Oczekiwane rezultaty zleconego zadania publicznego:

1. W każdym miesiącu średnio czterdziestu wychowanków placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego skorzysta z oferty placówki.

2. Wychowankowie wezmą udział w zajęciach animacyjnych i socjoterapeutycznych prowadzonych w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin miesięcznie.

3. Rodzice/opiekunowie wychowanków placówki wezmą udział w indywidualnych i grupowych formach wsparcia organizowanych przez placówkę.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowany udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 16 maja 2019 roku o godzinie 9.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawaczy, z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów. Oferta powinna zawierać tytuł zadania.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama