Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - I konkurs

Reklama
Nabór od 25.04.2019 do 15.05.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Łączny budżet 350 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Zadanie musi mieć zasięg regionalny, tzn. beneficjentami ostatecznymi zadania winny być osoby, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej2 powiatów województwa lubuskiego. Podmiot zobowiązany jest zawrzeć tę informację w ofercie, wraz z wyszczególnieniem powiatów.Brak takiej informacji, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej bez możliwości uzupełnienia.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać na obowiązującym wzorze dostępnym m.in.w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze-www.bip.wrota.lubuskie.pl/rops/w zakładce organizacje pozarządowe–druki do pobrania.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 15 maja 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, drogą pocztową lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

W przypadku ofert wysłanych pocztą o terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego, natomiast w przypadku ofert złożonych osobiście data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Reklama