Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta i gminy Łapy, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 25.04.2019 do 16.05.2019 15:30
Urząd Miejski w Łapach
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 9 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Burmistrz Łap ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy Łapy w zakresie organizacji czasu wolnego mieszkańców miasta i gminy Łapy, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.

Cel zadania:

W ramach realizacji zadania wspierane będą przedsięwzięcia polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkańców miasta i gminy Łapy, w tym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Działania planowane w ramach realizacji poszczególnych przedsięwzięć powinny mieć na celu m.in.: działalność integracyjną, działalność prozdrowotną, działalność kulturalną, edukacyjną i rekreacyjno-sportową, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, realizację pasji i zainteresowań oraz organizację kolonii, półkolonii i obozów, w tym w szczególności:

1) organizowanie imprez sportowych i kulturalnych,

2) wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, podtrzymywania tradycji narodowej i rozwoju świadomości narodowej,

3) promocja Ziemi Łapskiej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i historycznych Miasta i Gminy Łapy,

4) stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,

5) organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku letniego i zimowego,

6) wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym organizowanie kursów językowych i tematycznych,

7) wspieranie przedsięwzięć zapewniających poprawę warunków dostępu do systemu kształcenia;

8) wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych,

9) wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych,

10) wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spływów kajakowych, itp.,

11) realizacja projektów edukacyjnych kształtujących świadomość i postawy proekologiczne,

12) promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,

13) promocja i organizacja wolontariatu.

W ramach otwartego konkursu ofert realizowane mogą być zadania w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.);

2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

4) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

5) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

6) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

7) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe;

8) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

Rezultaty zadania:

6. „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” (część III.5 oferty) – należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego:

1) Co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz uczestników zadania publicznego) realizacji zadania publicznego?

2) Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania publicznego?

3) Czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji zadania publicznego w dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów działania publicznego)

W części III.6 oferty należy podać dodatkowe informacji dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego tj. wskaźniki, które określać będą rezultaty np. listy obecności, ankiety ewaluacyjne, dokumentacja fotograficzna itp.

Reklama