Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rewitalizacja, wsparcie osób niepełnosprawnych i działania na rzecz organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 25.04.2019 do 20.05.2019 23:59
Urząd Miasta Hajnówka - Referat Polityki Gospodarczej
Barbara Dmitruk inspektor Referat Polityki Gospodarczej b.dmitruk@hajnowka.pl 85 682 20 16
Łączny budżet 66,2 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 66,2 tys. PLN
Mężczyźni, Młodzież, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Dzieci, Niepełnosprawni
Burmistrz Miasta Hajnówka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, wsparcia osób niepełnosprawnych i działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2019 r.

Cel zadania:

Przedsięwzięcia, działania animacyjne i edukacyjne, kierowane do mieszkańców i liderów lokalnych, pobudzające aktywność środowisk lokalnych i stymulujące współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałające zjawisku wykluczenia społecznego. Zgłaszane zadania powinny służyć poprawie jakości życia mieszkańców i realizować założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka.

Rezultaty zadania:

Obowiązkowe rezultaty

A. Działania w sferze i na obszarze rewitalizacji (działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne)

1. liczba bezpośrednich adresatów działania A - min. 100

2. liczba wydarzeń zorganizowanych na obszarze rewitalizacji lub kierowanych do osób z obszaru rewitalizacji - min. 5

3. liczba stref urbanistycznych, w których odbędą się działania - min. 3

4. liczba osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo objętych działaniem A - min. 20

5. w tym liczba mężczyzn powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo objętych działaniem A - min. 5

B. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

1. liczba bezpośrednich adresatów działania B - min. 20

2. liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem - min. 10

C. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Hajnówce

1. liczba organizacji wspartych w ramach COP - min. 10

2. liczba wspartych członków organizacji i grup nieformalnych - min. 20

3. liczba wydarzeń skierowanych do organizacji pozarządowych - min. 1

4. liczba godzin funkcjonowania COP w miesiącu - min. 3

5. liczba zrealizowanych szkoleń - min. 2

6. liczba zrealizowanych godzin doradztwa - min. 10

D. Prowadzenie działań integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży np. w formie świetlicy środowiskowej, świetlicy podwórkowej

1. liczba dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat wspartych w ramach funkcjonowania świetlicy w wymiarze min. 20 godzin w trakcie realizacji działania - min. 12

2. liczba godzin funkcjonowania świetlicy w trakcie realizacji działania - min. 120

Dokumentacja konkursowa

  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka
  3. Mapa obszaru rewitalizacji
Reklama