Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ochrona i promocja zdrowia

Reklama
Nabór od 24.04.2019 do 15.05.2019 16:00
Łódzki Urząd Wojewódzki
Łączny budżet 62 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Łódzki ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

OPIS ZADANIA

Celem zadania publicznego jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, a w szczególności podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiana postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

Rodzaj zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia

Tytuł zadania publicznego –Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDSII.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Realizacja zadania publicznego rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2019 r., a zakończy niepóźniej niż 31 grudnia 2019 r.Oferent, który otrzyma dotację, zobowiązany jest zakończyć realizację projektu do dnia 31grudnia 2019 r. oraz rozliczyć się z przyznanej dotacji w formie sprawozdania finansowego i merytorycznego do dnia 30stycznia 2020 r. Termin złożenia sprawozdania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem sprawozdanie zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Oferty należy przesłać do dnia 24 maja 2019 r.(liczy się data wpływu do sekretariatu Wydziału) na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87 lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101) w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem ww. terminu.

Reklama