Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 24.04.2019 do 15.05.2019 16:00
Łódzki Urząd Wojewódzki
Łączny budżet 62 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Łódzki ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

OPIS ZADANIA

Celem zadania publicznego jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, a w szczególności podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiana postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

Rodzaj zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia

Tytuł zadania publicznego – Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Realizacja zadania publicznego rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2019 r., a zakończy niepóźniej niż 31 grudnia 2019 r.Oferent, który otrzyma dotację, zobowiązany jest zakończyć realizację projektu do dnia 31grudnia 2019 r. oraz rozliczyć się z przyznanej dotacji w formie sprawozdania finansowego i merytorycznego do dnia 30stycznia 2020 r. Termin złożenia sprawozdania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem sprawozdanie zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Oferty należy przesłać do dnia 24 maja 2019 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu Wydziału) na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87 lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101) w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem ww. terminu.

Reklama