Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Reklama
Nabór od 24.04.2019 do 16.05.2019 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 8,614 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Niepełnosprawni
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Tytuł zadania publicznego:

Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi:

8 614 200 zł (słownie: osiem milionów sześćset czternaście tysięcy dwieście złotych 00/100), w tym:

1) w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – 926 700 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych 00/100);

2) w 2020 roku – 3 075 000 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);

3) w 2021 roku - – 3 075 000 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);

4) w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku – 1 537 500 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków, w 2018 r., na realizację przedmiotowego zadania publicznego przeznaczyła środki finansowe w wysokości 2 894 742,39 zł. W 2019 r. na realizację zadania przekazano kwotę: 747 571,70 zł.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

1. Zlecenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje:

1) w okresie 1 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r. szacunkowo 37 068 godziny na terenie całej Gminy Miejskiej Kraków

2) w latach 2020 i 2021 szacunkowo 123 000 godzin rocznie na terenie całej Gminy Miejskiej Kraków

3) w okresie 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. szacunkowo 61 500 godzin na terenie całej Gminy Miejskiej Kraków.

W przypadku zwiększenia dotacji na realizację zadania Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby godzin specjalistycznych usług opiekuńczych zleconych do realizacji w danym roku lub zwiększenia kosztu jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych.

Możliwe jest zwiększenie dotacji bez zmiany przewidywanego zakresu rzeczowego (liczby godzin) na podstawie nowego kosztorysu przedłożonego przez Zleceniobiorcę, zaakceptowanego przez Realizatora zadania.

2. Ostateczna wysokość dotacji w danym roku zostanie ustalona jako suma części stałej i części zmiennej. Część zmienną ustala się jako iloczyn średniego kosztu godziny pracy osób bezpośrednio wykonujących czynności w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych oraz liczby zrealizowanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Do liczby godzin zrealizowanych, na podstawie których ustala się wysokość części zmiennej dotacji, wlicza się również jedną godzinę w sytuacji, w której Zleceniobiorca pozostawał w gotowości do realizacji usługi, a wykonanie tej usługi nie było możliwe ze względu na nieobecność odbiorcy

w umówionym miejscu, a usługa ta nie została w żaden sposób odwołana lub ze względu na brak warunków do realizacji usługi, a jednocześnie sytuacja została zgłoszona przez Zleceniobiorcę właściwej Filii Realizatora zadania e-mailem do 24 godzin od zaistnienia zdarzenia.

3. Cześć stała dotacji może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin, o których mowa w ust. 1 o więcej niż 10%, z zachowaniem następujących warunków:

1) W przypadku zwiększenia liczby godzin o więcej niż 10 % Realizator zadania wystąpi o zmianę umowy w postaci Aneksu. Zleceniobiorca w Kosztorysie przedkładanym do Aneksu może uwzględnić zmiany w kosztach wchodzących w skład części stałej dotacji. Wysokość części stałej dotacji po zmianie nie może przekroczyć wartości procentowej określonej w ofercie złożonej w odpowiedzi na konkurs i będącej przedmiotem oceny.

2) W przypadku zmniejszenia liczby godzin o więcej niż 10% Realizator zadania wystąpi o zmianę umowy w postaci Aneksu. Zleceniobiorca w Kosztorysie przedkładanym do Aneksu uwzględni proporcjonalne zmniejszenie części stałej dotacji, nie więcej jednak niż do wartości procentowej określonej w ofercie złożonej w odpowiedzi na konkurs i będącej przedmiotem oceny.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Realizatora zadania, część stała dotacji nie musi ulegać zmniejszeniu.

4. Warunki przekazywania dotacji:

1) Część stała dotacji będzie przekazywana w terminie do ostatniego dnia miesiąca w następującej miesięcznej wysokości w danym roku:

a) 1/6 kwoty należnej dotacji w zakresie części stałej dotacji w roku 2019 i 2022

b) 1/12 kwoty należnej dotacji w zakresie części stałej dotacji w roku 2020 i 2021,

2) Część zmienna będzie przekazywana w terminie do ostatniego dnia miesiąca:

a) w lipcu 2019r. i w styczniu 2022r.

  • w oparciu o 1/6 planowanej do realizacji liczby godzin specjalistycznych usług opiekuńczych

w danym roku;

b) w okresie od sierpnia do listopada 2019r.

w okresie luty - listopad 2020-2021r.

w okresie od lutego do maja 2022r.

  • w oparciu o liczbę godzin usług zrealizowanych w poprzednim miesiącu, na podstawie przedłożonego rozliczenia miesięcznego,

c) w grudniu 2019-2021 oraz czerwcu 2022r. w oparciu o liczbę godzin wyliczoną w następujący sposób: liczba zrealizowanych godzin usług do listopada danego roku (maja 2022r.) plus liczba godzin przewidywanych do realizacji w grudniu (czerwcu 2022 r.) minus liczba godzin, za które dotacja została przekazana w danym roku.

5. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty realizacji zadania publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ze szczególnym uwzględnieniem następującej informacji:

  • W części V. A. oferty (Zestawienie kosztów realizacji zadania) – w pkt. I Koszty realizacji działań jako „Działanie 1” proszę wpisać– Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W kosztach tego działania należy ująć wydatki w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących czynności w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, takie jak: wynagrodzenie tych osób z wyodrębnieniem kosztów pracodawcy, koszty ich ubezpieczeń NW, koszty przejazdów związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych.

Koszty określone w działaniu 1 będą podstawą określenia średniego kosztu godziny pracy osób bezpośrednio wykonujących czynności w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wyliczenia części zmiennej dotacji.

Pozostałe działania będą stanowić podstawę do określenia części stałej dotacji, której koszt nie może wynieść więcej niż 20% kosztów całkowitych zadania.

6. Wynagrodzenie osób bezpośrednio realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie będzie w żadnym okresie realizacji zadania niższe niż 15,50 zł brutto za godzinę pracy (bez kosztów pracodawcy).

7. Zleceniodawca może wyrazić zgodę na waloryzację ceny godziny usług opiekuńczych jeden raz w roku. Waloryzacja nie może przekroczyć prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych określonego w projekcie ustawy budżetowej. Pierwsza waloryzacja może nastąpić w 2020 r.

8. Realizacja zadania obejmuje wykonywanie następujących czynności:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania, w codziennych czynnościach życiowych, takich jak:

– dbałość o higienę i wygląd, w tym: mycie, czesanie, ubieranie, kąpiel,

– samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

– utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy,

– utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, dbanie o higienę żywności,

– pranie bielizny osobistej i odzieży,

– pranie i zmiana bielizny pościelowej lub zanoszenie bielizny pościelowej do pralni,

– przygotowywanie posiłków uwzględniających dietę, przynoszenie posiłków z jadłodajni, spożywanie posiłków,

– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem,

– korzystanie z usług różnych instytucji,

– pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi;

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

– pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

– ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

– doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

– kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

– współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, dostarczanie osobie wspieranej i jej rodzinie wiedzy o schorzeniu i metodach leczenia, treningi umiejętności aktywnego udziału osoby chorującej w jej własnym leczeniu farmakologicznym i radzenia sobie z objawami choroby;

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

– w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno – rentowych,

– w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

– załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków, odbieranie emerytury lub renty;

d) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

– nauka planowania budżetu, asystowanie przy dokonywaniu wydatków,

– zakup podstawowych artykułów spożywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego

– pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów, towarzyszenie podczas robienia zakupów,

– pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach;

2) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia osoby objętej opieką,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze mają charakter wspierająco – aktywizujący, w związku z czym czynności wymienione powyżej powinny być organizowane i realizowane w sposób zapewniający możliwie jak najszersze uczestnictwo w nich osoby objętej wsparciem (przy uwzględnieniu jej aktualnej kondycji zdrowotnej) oraz ścisłej współpracy w realizacji usług z najbliższym otoczeniem osoby.

10. Zleceniobiorca zobowiązuje się zatrudnić do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych osoby z odpowiednim przygotowaniem do wykonywania obowiązków w zakresie realizacji ww. usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) oraz zgodnie z poniższymi wymogami minimalnymi.

Osoby mające świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny:

1) posiadać stan zdrowia pozwalający na świadczenie tego typu usług, w tym ciężkich prac fizycznych;

2) ukończyć 15-sto godzinne szkolenie wstępne obejmujące następującą tematykę:

a) zapoznanie się z warunkami umowy,

b) bezpieczeństwo i higiena w pracy/bezpieczeństwo w domu,

c) udzielanie pierwszej pomocy.

11. Zasady dotyczące ustalania wymiaru i zakresu usług.

1) Świadczenie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawane jest na podstawie przeprowadzonego postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji. Osoba, która ma zostać objęta wsparciem w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych wraz z decyzją otrzyma Regulamin korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych, w którym określone zostaną jej prawa i obowiązki. Treść zapisów Regulaminu, zostanie uzgodniona przez Zleceniobiorcę z Realizatorem zadania w terminie 20 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

2) Przyznanie osobie świadczenia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych poprzedzone będzie dokonaniem ustaleń dotyczących wymiaru i zakresu usług pomiędzy Zleceniobiorcą, Realizatorem zadania a osobą, która ma być objęta wsparciem. Ustalenia dokonywane będą

w trakcie wspólnego spotkania diagnostycznego przy wykorzystaniu narzędzia Ankieta – Potrzeby w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych. Przy ustalaniu wymiaru i zakresu usług uwzględnione zostaną:

a) poziom samodzielności osoby,

b) jej uzasadnione potrzeby,

c) możliwość wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska,

d) warunki w jakich mają być świadczone usługi, w tym warunki lokalowe.

Wzór narzędzia diagnostycznego Ankieta – Potrzeby w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych zostanie opracowany przez Realizatora zadania i udostępniony w terminie 20 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

Ustalenia dokonywane będą w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby i będą dotyczyć co najmniej:

  • rodzaju wykonywanych czynności,

  • liczby dni w tygodniu, w jakich będą realizowane czynności,

  • tygodniowej liczby godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

3) W związku z koniecznością ustalenia sposobu wykonywania czynności w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ustalany będzie ponadto:

  • harmonogram realizacji usług, określający dni tygodnia, w jakich realizowane będą usługi oraz przedział czasowy (godziny wykonywania czynności w ramach usług),

  • oraz, jeśli to konieczne, warunki jakie muszą być spełnione w celu realizacji usług.

W miarę możliwości powyższe ustalenia dokonywane są podczas spotkania diagnostycznego.

4) W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji konieczności niezwłocznego zapewnienia pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych Realizator zadania może zlecić realizację specjalistycznych usług opiekuńczych przed zorganizowaniem spotkania diagnostycznego. W takiej sytuacji spotkanie diagnostyczne zostanie przeprowadzone w terminie 14 dni od wydania decyzji administracyjnej przyznającej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

5) Rozpoczęcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez Zleceniobiorcę nastąpi

na podstawie pisemnego zlecenia przekazanego przez właściwą Filię zawierającego:

a) dane osobowe osoby objętej usługami (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania/ pobytu),

b) czynności do wykonania w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych,

c) tygodniową liczbę godzin usług,

d) liczbę dni w tygodniu, w jakie realizowane będą usługi,

e) wysokość i termin odpłatności z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych, ponoszonej przez osobę objętą usługami.

Zlecenie może zostać przekazane papierowo lub za pośrednictwem faxu lub e-maila.

6) W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji, kiedy zlecenie usług nastąpiło przed zorganizowaniem spotkania diagnostycznego lub w sytuacji, kiedy podczas spotkania nie został uzgodniony Harmonogram realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, w zleceniu mogą zostać określone dni tygodnia, w jakich będą realizowane usługi oraz dzienna liczba godzin usług.

7) Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych nastąpi niezwłocznie, nie później niż do 24 godzin od chwili otrzymania zlecenia, pod warunkiem, że zlecenie zostało przekazane nie później niż do godziny 14 w przypadku dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy. W przeciwnym razie Zleceniobiorca może rozpocząć realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia pracy w pierwszym dniu roboczym po otrzymaniu zlecenia.

Realizator zadania może określić inny termin rozpoczęcia wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.

12. Usługi, o których mowa powyżej świadczone będą w godzinach od 6.00 do 21.00, siedem dni w tygodniu, w miejscu wskazanym w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie tj. miejscu zamieszkania lub pobytu osoby objętej wsparciem oraz jej najbliższym otoczeniu (przychodnia, sklep, urząd itp.).

13. Dokumentowanie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić dokumentację świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych obejmującą co najmniej:

1) Harmonogram realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, który może być sporządzony na okres na jaki zostanie przyznane świadczenie i powinien zawierać informacje, w które dni tygodnia, w jakich godzinach będą wykonywane czynności w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zasady zmiany Harmonogramu realizacji usług:

a) Dopuszcza się w szczególnych okolicznościach (np. załatwianie spraw urzędowych, zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia osoby objętej opieką) możliwość wykonywania usług w innym dniu i/lub innych godzinach niż zostało to określone w Harmonogramie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, przy czym zmiana dni, w których realizowane są usługi może dotyczyć maksymalnie trzech dni w miesiącu. Każda zmiana w tym zakresie powinna być zaakceptowana przez osobę objętą specjalistycznymi usługami oraz przez osobę wyznaczoną przez Zleceniobiorcę i odnotowana w Harmonogramie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych wraz z uzasadnieniem zmiany.

b) W pozostałych sytuacjach zmiana Harmonogramu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych możliwa jest po uzyskaniu przez Zleceniobiorcę akceptacji osoby objętej usługami oraz zgody Realizatora zadania.

2) Dziennik czynności wykonywanych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych zawierający informację na temat rodzaju czynności i terminu – data i przedział godzinowy, wykonanych czynności (bez konieczności określania czasu wykonywania poszczególnych czynności).

Wykonanie czynności w ramach usług będzie każdorazowo potwierdzane przez osobę, na rzecz której są one świadczone.

W sytuacji, kiedy osoba objęta specjalistycznymi usługami opiekuńczymi odmawia lub nie może potwierdzić wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych, osoba bezpośrednio wykonująca czynności w ramach usług wskazuje przyczynę w dzienniku, a Zleceniobiorca w terminie 2 dni roboczych przekazuje tę informację właściwej Filii. Jeżeli brak możliwości ma charakter trwały z uwagi przykładowo na stan zdrowia, niepełnosprawność osoby, ustalany jest przez Filię ze Zleceniobiorcą sposób monitorowania prawidłowości realizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych. Pracownik koordynujący pracę osób bezpośrednio wykonujących czynności w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ustali harmonogram wizyt w środowisku osoby z ramienia Zleceniobiorcy, celem monitorowania prawidłowości realizowanych usług, który przekaże do wiadomości Filii. Jeden raz na kwartał Zleceniobiorca prześle do Filii informację o wynikach monitoringu.

Ponadto Zleceniobiorca powinien prowadzić dziennik wydatków w przypadku dokonywania zakupów lub opłat przez osoby wykonujące czynności w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, zawierający następujące elementy:

a) datę i wysokość kwoty pobranej od osoby,

b) datę wydatku, ze szczegółowym opisem wydatków,

c) wklejone paragony potwierdzające wydatki,

d) kwotę zwróconą w ramach rozliczenia, wraz z datą zwrotu,

e) podpis osoby potwierdzającej dokonanie rozliczenia.

14. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonywania okresowej ewaluacji realizacji zadania i przekazywania do Realizatora zadania raportów zawierających jej wyniki. Pierwszy raport ewaluacyjny powinien zostać opracowany do 10 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zadania. Kolejne raporty raz na 12 miesięcy. Ewaluacja końcowa powinna być przedłożona w terminie 30 dni od momentu zakończenia realizacji zadania.

Ewaluacja powinna być przeprowadzona w celu oceny jakości i efektów prowadzonych działań, a poprzez analizę zebranych danych i ich ocenę, winno się szacować czy zamierzone cele zostały osiągnięte. W związku z czym ewaluacja winna zawierać: jasno określone cele i stosowane kryteria ewaluacyjne, metody i narzędzia badawcze zastosowane w procesie ewaluacji, opracowanie wyników ewaluacji, wnioski i rekomendacje.

15. Obowiązki Zleceniobiorcy:

Obowiązki w zakresie sposobu realizowania specjalistycznych usług opiekuńczych:

1) Udział przedstawiciela Zleceniobiorcy w postępowaniach administracyjnych w sprawach przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych tj. udział w spotkaniu diagnostycznym, w trakcie którego uzgodniony zostaje wymiar i zakres usług.

2) Realizacja usług na rzecz osób wskazanych przez Filię, zgodnie z zakresem określonym w zleceniu oraz Harmonogramie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.

3) Zapewnienie w nagłych sytuacjach niezbędnej pomocy osobom, na rzecz których świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze, w szczególności w przypadku:

a) odniesienia poważnych obrażeń,

b) ciężkiego stanu zdrowia,

c) zatrucia pokarmowego lub choroby zakaźnej,

d) wypadku podczas świadczenia usług,

  • polegającej na niezwłocznym udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwaniu właściwej służby ratunkowej;

W przypadku:

a) zaginięcia osoby, na rzecz której świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze,

b) zniszczenia domu/ mieszkania w wyniku wandalizmu, pożaru lub z innych przyczyn,

c) kradzieży lub podejrzenia kradzieży na szkodę osoby objętej usługami,

Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Policję.

W przypadku wystąpienia ww. zdarzeń Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Realizatora zadania.

4) Przekazanie właściwej Filii w ciągu 5 dni od podjęcia wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych pisemnej informacji zawierającej:

a) imię i nazwisko osoby bezpośrednio wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym możliwe będzie skontaktowanie się z tą osobą w sytuacjach tego wymagających (o ile jest to możliwe),

b) informację o kwalifikacjach osoby bezpośrednio wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze potwierdzoną odpowiednim dokumentem, znajdującym się w posiadaniu Zleceniobiorcy,

c) imię i nazwisko zwierzchnika służbowego (osoby sprawującej nadzór nad wykonywaniem obowiązków), w stosunku do osób bezpośrednio wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze, godziny jego pracy oraz numer telefonu pod którym możliwe będzie skontaktowanie się z tą osobą w sytuacjach tego wymagających,

d) datę rozpoczęcia wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych,

e) Harmonogram realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.

Informacja o zmianie powyższych danych, z wyjątkiem zmian Harmonogramu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, przekazywana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od ich zaistnienia.

W przypadku zmiany osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze Zleceniobiorca określi również przyczynę tej zmiany. Gdy zmiana ma charakter tymczasowy, Zleceniobiorca przekaże do właściwej Filii wyłącznie informacje określone w pkt. 4a).

Zasady zmiany Harmonogramu realizacji usług określone zostały w ust. 13 pkt 1) a i b.

5) W przypadku osób, u których specjalistyczne usługi opiekuńcze mają być świadczone po raz pierwszy, co do zasady pierwsza wizyta osoby bezpośrednio wykonującej czynności w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w środowisku odbywa się w towarzystwie:

a) pracownika Zleceniobiorcy uczestniczącego w spotkaniu diagnostycznym w sytuacji jeśli, przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych zostało poprzedzone spotkaniem diagnostycznym;

b) pracownika Realizatora zadania w sytuacji, jeśli przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych nastąpiło przed spotkaniem diagnostycznym.

W sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych pracownik Zleceniobiorcy uczestniczący w spotkaniu diagnostycznym lub pracownik Realizatora zadania nie może wprowadzić takiej osoby w środowisko, osoba ta podejmuje realizację specjalistycznych usług samodzielnie, a wizyta pracownika wraz z tą osobą odbywa się w najkrótszym możliwym terminie, w którym pracownik Zleceniobiorcy lub Realizatora zadania może w niej uczestniczyć.

6) Przekazywanie informacji w zakresie:

a) sytuacji wymienionych w pkt 4) oraz informacji o wydarzeniach, które mogą wpłynąć na zmianę zakresu wymaganej opieki, włączając w to zmiany w sytuacji osobistej i rodzinnej, zmiany stanu zdrowia lub kilkakrotne odwoływanie przez osobę korzystającą z usług możliwości ich wykonania,

b) uniemożliwiania przez osobę korzystającą ze specjalistycznych usług opiekuńczych wykonania czynności niezbędnych do realizacji tych usług przez Zleceniobiorcę, a także o wszelkich żądaniach kierowanych pod adresem osoby świadczącej usługi, dotyczących realizacji czynności nieuwzględnionych w zleceniu,

c) próśb o informację na temat osoby objętej specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, zgłaszanych przez jakiekolwiek podmioty, np.: policję, straż miejską, przedstawicieli środków masowego przekazu,

d) wszelkich powziętych informacjach (również uzyskanych od osób trzecich, a także organów ścigania) na temat podejrzeń o działanie innych osób, w tym w szczególności osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze na szkodę osób objętych usługami.

7) Zapewnienie możliwości kontaktu telefonicznego w godzinach realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.

8) Prowadzenie ewidencji liczby zrealizowanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych u poszczególnych osób z wykorzystaniem przekazanej przez Realizatora aplikacji.

9) Przekazywania Realizatorowi zadania w terminie do 10 dnia miesiąca informacji o liczbie godzin specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowanych w poprzednim miesiącu.

10) Regularne monitorowanie i ewaluacja świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych.

11) Zapewnienie właściwego zabezpieczenia przechowywania dokumentacji przed udostępnieniem jej osobom nieupoważnionym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12) Współpraca z Realizatorem zadania w ramach przedsięwzięć, projektów realizowanych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi mających na celu wdrażanie nowych form wsparcia i pomocy dedykowanych tym osobom.

16. Obowiązki względem osób wykonujących czynności w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych:

Zapewnienie osobom bezpośrednio wykonującym czynności w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych:

1) Odpowiednich warunków pracy, w tym: odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych, środka do dezynfekcji rąk oraz pokrycie kosztów przejazdów związanych z realizacją usług, np.: do urzędów, ośrodków zdrowia, jadłodajni.

2) Dostępu do informacji na temat zagrożeń i ryzyk związanych z wykonywaniem pracy.

3) Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).

4) Warunków do ustawicznego doskonalenia poprzez dostęp do różnorodnych materiałów i ofert edukacyjnych.

5) Systematycznych szkoleń uaktualniających oraz podnoszących wiedzę i umiejętności.

6) Wsparcia osób bezpośrednio wykonujących czynności w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, np. poprzez zapewnienie superwizji lub doradztwa metodycznego.

7) Identyfikatorów lub legitymacji służbowych.

17. Zleceniobiorca zobowiązuje się kontynuować świadczenie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przed 1 lipca 2019r. pomoc została przyznana na podstawie przeprowadzonego postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej.

18. Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

19. Zleceniodawca zastrzega możliwość zmiany umowy na wniosek Realizatora zadania w przypadku:

1) Zmiany przepisów prawa, w tym zmiany Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (z późń. zm.)

2) Zaistnienia innych czynników mogących mieć wpływ na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym wyników ewaluacji prowadzonej przez Zleceniobiorcę.

20. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie ze „Standardami realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków”, stanowiącymi załącznik do „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022” przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa nr IV/79/19.

21. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą realizację zadania oraz ewentualne szkody z niej wynikające.

22. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia Realizatorowi zadania sprawozdań: kwartalnych i rocznych z realizacji zadania publicznego sporządzonych według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia

24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

23. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego sporządzonego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Oczekiwane cele zlecanego zadania publicznego:

Celem realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez wspieranie procesu ich leczenia oraz aktywizowanie przez zapewnienie jak najszerszego uczestniczenia w nich osób objętych wsparciem i ścisłej współpracy w realizacji usług z najbliższym otoczeniem osoby.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków na poziomie minimum 90% w stosunku do zleconych do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 16.05.2019r. o godzinie 9:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawaczy, z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama