Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja usług: doraźna pomoc medyczna i doraźna pomoc przedmedyczna dla osób bezdomnych

Reklama
Nabór od 24.04.2019 do 16.05.2019 12:00
Dział Pomocy Bezdomnym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej.

Tytuł zadania publicznego: Realizacja usług: doraźna pomoc medyczna i doraźna pomoc przedmedyczna dla osób bezdomnych, na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Komórka realizująca: Dział Pomocy Bezdomnym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

  • w 2019r. (od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.) 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

  • w 2020r. (od 1.01.2020 do 30.06.2020r.) 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Termin realizacji zadania: 1 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r.

Miejsce realizacji zadania:

1. Przestrzeń publiczna GMK – miejsca pobytu osób bezdomnych

2. Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a

3. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Sołtysowska 13 c

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

W 2018 r. Gmina Miejska Kraków zrealizowała w trybie zlecania zadań publicznych, zadanie publiczne tego samego rodzaju i przekazała na jego realizację środki finansowe w wysokości 7 300zł;

W roku 2019 r zadanie jest realizowane do 30 czerwca 2019 r. i na jego realizację Gmina Miejska Kraków przekazała środki finansowe w wysokości:

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Realizacja zadania ma obejmować

1) zorganizowanie i realizację usług: doraźna pomoc medyczna (lekarska) i doraźna pomoc przedmedyczna w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r,.

2) zapewnienie w zakresie doraźnej pomocy medycznej: lekarza, posiadającego odpowiednie kwalifikacje,

3) zapewnienie w zakresie doraźnej pomocy przedmedycznej: pielęgniarki, ratownika medycznego, posiadających odpowiednie kwalifikacje lub inne osoby mające kwalifikacje do świadczenia podstawowej pomocy przedmedycznej tj. ukończony kurs pierwszej pomocy;

4) zapewnienie podstawowych opatrunków, środków przeciwgrzybiczych i przeciwświerzbowych osobom korzystającym z usług;

5) prowadzenie ewidencji osób objętych pomocą, tak, aby zaprezentować wymagane rezultaty zadania i rodzaje usług.

2. Realizacja zadania powinna odbywać się:

1) na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w przestrzeni publicznej,

2) w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a,

3) w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13 c;

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania jest poprawa stanu zdrowia oraz zapobieganie pogorszeniu się stanu zdrowia osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a także przebywających w placówkach przy ul. Makuszyńskiego 19a oraz Sołtysowskiej 13 c.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Działanie nr 1 w przestrzeni publicznej Gminy Miejskiej Kraków:

1) minimum 3 godzinne dyżury 2 razy w tygodniu, w wybranym miejscu w przestrzeni publicznej,

2) minimum 52 dyżury w 2019r. (od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.) oraz 52 dyżury w 2020r (od 1.01.2020 do 30.06.2020r.),

3) minimum 10 dyżurów interwencyjnych wyjazdowych w 2019r. (od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.) oraz 10 w 2020r. (od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.) do miejsc pobytu osób bezdomnych;

4) zapewnienie lekarza w minimalnym wymiarze 120 godzin w 2019r. (od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.) oraz 120 godzin w 2020r. (od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.)

5) zapewnienie osób świadczących pomoc przedmedyczną w minimalnym wymiarze 240 godzin w 2019r. (od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.) oraz 240 godzin w 2020r.( od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.)

6) udzielnie w ramach usługi doraźna pomoc medyczna minimum 216 konsultacji lekarskich w 2019r. (od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.) oraz 216 konsultacji lekarskich w 2020r.( od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.)

7) udzielnie w ramach usługi doraźna pomoc przedmedyczna minimum 432 konsultacji w 2019r. (od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.) oraz 432 konsultacji w 2020r. (od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.)

Działanie nr 2 w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a

1) minimum 2 godzinne dyżury średnio 1 raz w tygodniu;

2) minimum 26 dyżurów w 2019r. (od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.) oraz 26 dyżurów w 2020r.( od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.);

3) zapewnienie lekarza w minimalnym wymiarze 52 godziny w 2019r. (od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.) oraz 52 godziny w 2020r. ( od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.);

4) zapewnienie osób świadczących pomoc przedmedyczną w minimalnym wymiarze 100 godzin w 2019r. (od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.) oraz 100 godzin w 2020r. ( od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.);

5) udzielnie w ramach usługi doraźna pomoc medyczna minimum 200 konsultacji w 2019r. (od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.) oraz 200 konsultacji w 2020r.(od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.);

6) udzielnie w ramach usługi doraźna pomoc przedmedyczna minimum 400 konsultacji w 2019r. (od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.) oraz 400 konsultacji w 2020r. (od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.);

Działanie nr 3 w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet ul. Sołtysowska 13 c

1) minimum 2 godzinne dyżury średnio 2 raz w miesiącu

2) minimum 13 dyżurów w 2019r. (od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.) oraz 13 dyżurów w 2020r.(od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.);

3) zapewnienie lekarza, w minimalnym wymiarze 26 godziny w 2019r. (od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.) oraz 26 godziny w 2020r. ( od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.);

4) zapewnienie osób świadczących pomoc przedmedyczną w minimalnym wymiarze 50 godzin w 2019r. (od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.) oraz 50 godzin w 2020r. (od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.);

5) udzielnie minimum 100 konsultacji w 2019 r. (od 1.07.2019 r. do 31.12.2019 r.) oraz 100 konsultacji w 2020r.(od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.);

6) udzielnie minimum 200 konsultacji w 2019r. (od 1.07.2019 r. do 31.12.2019 r.) oraz 200 konsultacji w 2020r. (od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.)

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia: 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=93768

Sposób i termin składania ofert:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 16 maja 2019 r. o godz. 12.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dziennik Podawczy z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dziennik Podawczy) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama