Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs MEN: Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Reklama
Nabór od 24.04.2019 do 15.05.2019 23:59
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Łączny budżet 28,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 7,375 mln PLN
Młodzież, Dzieci
Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Oferty realizacji zadania mogą składać:

1) szkoły wyższe,

2) jednostki naukowe,

3) inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową.

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert realizacji zadań z zakresu organizacji i przeprowadzenia w latach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022:

1) olimpiad przedmiotowych z:

a) biologii,

b) chemii,

c) filozofii,

d) fizyki,

e) geografii,

f) historii,

g) historii sztuki lub historii muzyki,

h) informatyki,

i) matematyki,

j) języka łacińskiego i kultury antycznej,

k) języka mniejszości narodowej – języka białoruskiego,

l) języka mniejszości narodowej – języka ukraińskiego,

m) języka obcego nowożytnego – języka angielskiego,

n) języka obcego nowożytnego – języka francuskiego,

o) języka obcego nowożytnego – języka hiszpańskiego,

p) języka obcego nowożytnego – języka włoskiego,

q)języka obcego nowożytnego –języka niemieckiego,

r)języka obcego nowożytnego –języka rosyjskiego,

s)języka polskiego,

t)wiedzy o społeczeństwie,

których laureaci i finaliści na podstawie art.44zzh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;

2) olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z:

a) matematyki,

b) języka polskiego,

c) historii,

d) informatyki,

e) języka obcego nowożytnego - języka angielskiego,

których laureaci i finaliści są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn.zm.) oraz są zwolnieni1na podstawie art. 44zx ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu;

3) olimpiad interdyscyplinarnych lub z przedmiotów dodatkowych, które zostaną przez Ministra Edukacji Narodowej uznane za ważne z punktu widzenia systemu edukacji, oraz których dofinansowanie będzie możliwe w ramach środków przewidzianych w konkursie na ten cel;

4)turniejów i olimpiad tematycznych, których laureaci i finaliści, zgodnie z art. 44 zzze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego2, związanych z następującymi dziedzinami:

a) ekonomia, administracja, handel;

b) hotelarstwo, gastronomia, turystyka, przetwórstwo spożywcze;

c) rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo;

d) telekomunikacja i informatyka;

e) elektryka, energetyka, elektronika, mechatronika;

f) górnictwo, wiertnictwo i metalurgia;

g) mechanika, mechanika precyzyjna i motoryzacja;

h) budownictwo i geodezja;

i) transport, spedycja i logistyka;

j) włókiennictwo, odzieżownictwo, przemysł skórzany i obuwnictwo

Prawidłowo wypełnioną ofertę z załącznikami oraz nośnik elektroniczny z wypełnioną ofertą (np. płycie DVD/CD) należy przesłać na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa

lub złożyć w Biurze Podawczym MEN z dopiskiem na kopercie: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021,2021/2022”

Termin składania ofert: 15 maja 2019 r.

Uwaga: Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane w terminie (w przypadku nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data stempla pocztowego)

Reklama