Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych

Reklama
Nabór od 23.04.2019 do 13.05.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 76 (Maja Zakrzewska).
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania publicznego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pt.: Realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim.

Celem ogólnym realizacji ma być poprawa sytuacji młodych ludzi w miejscu ich zamieszkania poprzez aktywny, twórczy i partnerski udział młodzieży w życiu lokalnym, w tym: otwarcie środowiska lokalnego, osób dorosłych, instytucji i organizacji oraz innych partnerów lokalnych na potrzeby młodych ludzi, na ich aktywność i pomysły; umożliwienie młodym ludziom bycie aktywnym i twórczym gospodarzem przestrzeni publicznej, środowiska lokalnego, partnerem dorosłych, poprzez m.in.: włączenie młodzieży w procesy współdecydowania, współpracę na każdym etapie realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych, wsparcie realizacji przedsięwzięć, których autorami i głównymi wykonawcami są grupy młodzieżowe.

Zadanie wybrane do realizacji może być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez organizację pozarządową działalności gospodarczej.

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadania publicznego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w przypadku gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy lub powierzenie realizacji zadania publicznego samorządu województwa w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu osobowego lub rzeczowego.

Oferty złożone na wsparcie realizacji zadania publicznego samorządu województwa uzyskają dodatkowe punkty przy ocenie dokonywanej przez komisje konkursowe w wysokości od 1 do 3 punktów w zależności od wysokości wkładu własnego finansowego w stosunku do wnioskowanej dotacji (dot. wkładu finansowego w wysokości od 10% wnioskowanej dotacji).
2

Oferty na realizację zadania konkursowego wraz z załącznikami należy składać do 13 maja 2019 r. w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, pok. nr 3). Oferty można przesyłać również za pomocą poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

O zachowaniu terminu składania ofert konkursowych decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub data stempla pocztowego.

Zadanie konkursowe musi być zrealizowane w 2019 r., przy czym rozpoczęcie zadania można planować nie wcześniej niż od 1 czerwca 2019 r. a zakończenie nie później niż do 31 grudnia 2019. Kwota przeznaczona na realizację wynosi 50 tys. zł, natomiast maksymalna wnioskowana kwota dotacji to 10 tys. zł

Reklama