Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu

Reklama
Nabór od 23.04.2019 do 15.05.2019 15:30
Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert nr 62/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania - Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu, realizowany w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel zadania:

Celem głównym zadania jest zwiększanie widoczności ES i rynku zleceń dla PES w Poznaniu, poprzez promowanie ekonomii społecznej i lokalnych PES wśród mieszkańców Poznania.

Rezultaty zadania:

Rezultatem zadania będzie organizacja i przeprowadzenie 10 spotkań/ szkoleń/ seminariów/ warsztatów/ animatorów (forma do wyboru przez oferenta) promujących ekonomię społeczną wśród mieszkańców Poznania. Wydarzenia realizowane będą w Pracowni Ekonomii Społecznej. W lokalu znajduje się sala warsztatowo – szkoleniowa mogąca pomieścić do 30 osób. Liczebność uczestników wydarzeń określi w ofercie oferent, biorąc pod uwagę ich efektywność.

Nazwa zadania publicznego: Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu - spotkania//szkolenia/seminaria/warsztaty promujące ES w ramach Pracowni ES.

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: minimalnie od 1 czerwca 2019 r. maksymalnie do 31 grudnia 2019 r.

 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1 czerwca 2019 r. maksymalnie do 31 grudnia 2019 r.

 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.

 4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

 5. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.

 6. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

· wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

· wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujących wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 15%, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.

 2. Celem głównym zadania jest zwiększanie widoczności ES i rynku zleceń dla PES w Poznaniu, poprzez promowanie ekonomii społecznej i lokalnych PES wśród mieszkańców Poznania.

 3. Rezultatem zadania będzie organizacja i przeprowadzenie 10 spotkań/ szkoleń/ seminariów/ warsztatów/ animatorów (forma do wyboru przez oferenta) promujących ekonomię społeczną wśród mieszkańców Poznania. Wydarzenia realizowane będą w Pracowni Ekonomii Społecznej. W lokalu znajduje się sala warsztatowo – szkoleniowa mogąca pomieścić do 30 osób. Liczebność uczestników wydarzeń określi w ofercie oferent, biorąc pod uwagę ich efektywność.

 4. Wydarzenia będą realizowane w ścisłej współpracy z realizatorami projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w Urzędzie Miasta Poznania.

 5. Wskazana tematyka wydarzeń (poniższe tematy stanowią propozycje, oferent może je rozwinąć, może również zaproponować inną tematykę):

· rękodzieło, działania artystyczne lub techniczne, lub podobne z przedstawicieli poznańskich podmiotów ekonomii społecznej (PES);

· gra miejska dla młodzieży – edukująca w obszarze Ekonomii Społecznej w Poznaniu;

· zajęcia kulinarne uwzględniające odpowiedzialne, ekologiczne przygotowanie posiłków, z udziałem PES działających w sektorze gastronomicznym. Zajęcia będą odbywać się w Pracowni Ekonomii Społecznej – mogą dotyczyć tylko bardzo prostego przygotowania posiłków – np.: sałatki, kanapki, słodycze bez pieczenia, itp. (w pomieszczeniu jest dostęp do kuchni z czajnikiem, zlewem);

· biznes społecznie odpowiedzialny i pomagający innym – pokazanie ciekawych inicjatyw realizowanych przez PES w Poznaniu, na przykład: podzielni, ciekawych spółek non-profit, itp.;

· zajęcia dla starszych mieszkańców Poznania, na przykład w temacie bezpiecznego i właściwego prowadzenia samochodu, realizowane z udziałem PES.

 1. Oferent w ramach realizacji zadania powinien zaplanować szczegółowo w ofercie sposób rekrutacji potencjalnych uczestników spotkań, wraz ze strategią informowania ich o wydarzeniach. Realizacja rekrutacji i informowania będzie odbywać się w ścisłej współpracy z Animatorem Pracowni Ekonomii Społecznej – pracownikiem Urzędu Miasta Poznania. Oferent określi także planowaną liczebność grupy uczestników biorącej udział w każdym z wydarzeń.

 2. Wymaga się aby oferent szczegółowo opisał tematykę wydarzeń, ich organizację, a także ich zaproponował ich harmonogram. Dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu wydarzeń w trakcie realizacji zadania w porozumieniu z Animatorem Pracowni Ekonomii Społecznej.

 3. W planowaniu wydarzeń należy uwzględnić udział w nich różnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów (wydarzenia mogą być dedykowane konkretnej grupie wiekowej).

 4. PES będą uczestnikami każdego wydarzenia. Za wybór PES, włączenie ich w wydarzenia odpowiada oferent. W ofercie przy tematyce wydarzeń należy przedstawić konkretne PES, które będą uczestnikami wydarzenia. Podczas każdego wydarzenia należy także przekazać uczestnikom informacje o ekonomii społecznej w Poznaniu.

 5. Dopuszcza się następujące kategorie wydatków, związanych z realizacją zadania: koszty przygotowanie koncepcji zajęć, koszty prowadzenie zajęć, koszty materiałów dla uczestników, koszty organizacyjne, poczęstunek dla uczestników.

 6. Wszystkie dokumenty finansowe, oraz materiały dla osób uczestniczących w zajęciach muszą być oznaczone barwami RP, znakiem Funduszy Europejskich, znakiem Unii Europejskiej i herbem województwa. Przykładowe logotypy zostaną przekazane realizatorowi zadania po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez ogłaszającego konkurs.

Reklama