Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs na wkłady własne 2019 - IV termin naboru

Reklama
Nabór od 23.04.2019 do 15.05.2019 15:30
Gmina Lublin - Biuro Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 40% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Lublin, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Lublin.

Rodzaj zadania publicznego.
Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Lublina oraz organizacji działających na terenie Miasta Lublin, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Lublin w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w rozdz. 5 § 6 ust. 1 Programu współpracy*.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego.
W 2019 roku na realizację zadań publicznych wymienionego w punkcie I zaplanowano w budżecie Miasta Lublin kwotę 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Zastrzega się prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia środków przeznaczonych do rozdysponowania w niniejszym konkursie, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zawierającym informacje na temat ilości i jakości złożonych ofert.

Terminy składania ofert.
Pierwszy termin składania ofert upływa 20 lutego 2019 r. Po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu, oferty należy składać do 15-tego dnia każdego miesiąca, przy czym ostatecznym terminem jest 15 lipca 2019 roku. Jeśli 15 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy termin składania ofert mija w pierwszy dzień roboczy następujący po nim.
Oferty, które wpłyną po dniu 15 lipca 2019 roku, nie będą objęte procedurą konkursową.

Reklama