Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorski

Reklama
Nabór od 19.04.2019 do 10.05.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 30% dofinansowania
Dotacje do 200 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 23/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.

Opis konkursu:

1. Celem otwartego konkursu ofert nr 23/2019 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu jest upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim.

2. W ramach otwartego konkursu ofert nr 23/2019 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach: realizacja pozaszkolnych zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych, zmierzających do upowszechnienia aktywności fizycznej oraz promocji kolarstwa jako sportu zapewniającego wszechstronny rozwój.

3. Zajęcia muszą spełniać następujące warunki:

  1. zajęcia sportowe dla uczniów muszą być realizowane w terminie:
  2. od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r.,
  3. od września 2019 r. do grudnia 2019 r.

Zajęcia powinny odbywać się na sali gimnastycznej, siłowni, basenie, zajęcia terenowe: (szosa lub przełaje) powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia, w wymiarze dwóch godzin, z częstotliwością dwa razy w tygodniu, w grupach liczących 15 osób. Końcowym elementem zajęć powinny być badania wydolnościowe, przeprowadzone w kwalifikowanym laboratorium pomiarów wydolnościowych. Wyróżniający się uczniowie będą kwalifikowani do uprawiania kolarstwa w klubach pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Oczekiwana jest realizacja projektu na terenie minimum
18 gmin oraz minimum 7 powiatów (zakwalifikowanych do projektu na podstawie zgłoszeń oraz opinii kujawsko-pomorskiego związku kolarstwa) oraz objęcie wsparciem minimum 500 uczniów. Wysokość dofinansowania przypadająca na jedną grupę nie może być wyższa niż 6.060 zł.

  1. W ramach realizacji zadania możliwe jest podnoszenie kompetencji kadr kultury fizycznej;
  2. W przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia ujednoliconego wykazu tego sprzętu oraz jego dystrybucji dla każdej grupy szkoleniowej z zastrzeżeniem, że cena jednostkowa sprzętu nie może przekroczyć wartości 3 500,00 zł. Specyfikacja sprzętu musi zawierać się w treści przedłożonego wniosku;
  3. Wybrany w konkursie podmiot będzie pełnił funkcję tzw. operatora wojewódzkiego. Podmiot ten, stosownie do swojego doświadczenia i potencjału, będzie odpowiadał za wdrożenie na poziomie regionalnym ogólnopolskiego projektu systemowego „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – Upowszechnianie Sportu w Szkółkach Kolarskich” we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i samorządami lokalnymi województwa kujawsko-pomorskiego;

4. W ramach otwartego konkursu ofert nr 23/2019 za priorytetowe uznaje się:

  1. powszechność i systematyczność zajęć;
  2. ponadlokalny zasięg terytorialny przedsięwzięcia;
  3. wkład własny pochodzący ze środków publicznych.

5. Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofert nr 23/2019 na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 200 000,00 zł.

6. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2019 nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości zadania.

Reklama