Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty”

Reklama
Nabór od 19.04.2019 do 09.05.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 402,745 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie.

Cel zadania:

Zwiększenie efektywności systemu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez szkolenia, współpracę oraz integrację działań służb i instytucji.

Rezultaty zadania:

Oczekiwane rezultaty:

 • zwiększenie kompetencji profesjonalistów w zakresie diagnozowania i pomocy osobom i rodzinom, w których występuje przemoc,

 • zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, w tym zwiększenie liczby zamykanych procedur „Niebieskie Karty” z powodu ustania przemocy w rodzinie,

 • inne wskazane przez Oferenta.

Proponowane wskaźniki:

 • liczba uczestników programu,

 • liczba uczestników poszczególnych form wsparcia,

 • liczba uczestników programu w podziale na poszczególne dzielnice i reprezentowane służby/instytucje;

 • liczba godzin udzielonego wsparcia z podziałem na poszczególne formy

 • liczba osób, które w wyniku udziału w programie osiągnęły zakładane rezultaty;

 • % beneficjentów programu, którzy osiągnęli zakładane rezultaty.

Opis konkursu:

Cele:

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji/służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, w tym dot. realizacji procedury „Niebieskie Karty”;

- zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez profesjonalistów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie.

Adresaci:

pracownicy instytucji i służb z terenu m.st. Warszawy zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, mogący uczestniczyć w realizacji procedury „Niebieskie Karty”, w szczególności przedstawiciele ochrony zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, Policji oraz członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, z wyłączeniem pracowników Urzędu m.st. Warszawy.

Formy:

 • przeprowadzenie szkoleń wspierających realizatorów zadań z zakresu problematyki przemocy w rodzinie (np. warsztaty, seminaria);

 • konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe;

 • spotkania superwizyjne, warsztatowe i inne formy wsparcia edukacyjnego.

Formy i tematyka zajęć powinny być dostosowane do potrzeb szkoleniowych danej grupy.

Przykładowa tematyka szkoleń/działań edukacyjnych: diagnozowanie/rozpoznawanie przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą

w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji oraz dalsza praca w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, praktyczne aspekty realizacji procedury „Niebieskie Karty”, praktyczne umiejętności prowadzenia rozmowy motywującej osoby stosujące przemoc do zmiany zachowania, praca z trudnym klientem o różnej charakterystyce, w tym uwzględniającej różnice w wieku, statusie społecznym i różnice kulturowe, prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” w rodzinach z problem uzależnień, niepełnosprawnością członka rodziny itp.

W przypadku planowanych szkoleń oczekuje się, że oferent na etapie składania oferty będzie posiadał wstępnie zdeklarowaną grupę uczestników (w tym wstępnie rozpoznane potrzeby szkoleniowe).

Warunki realizacji zadania:

 • posiadanie przez oferenta zdolności organizacyjnych, niezbędnych warunków oraz doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu, popartego rekomendacjami,

 • zaangażowanie do wykonania zadania kompetentnej kadry posiadającej doświadczenie w realizacji oddziaływań o charakterze doradczym, eksperckim, superwizyjnym,

 • przedstawienie w ofercie imiennej listy ekspertów/doradców wraz z ich kwalifikacjami i doświadczeniem, preferowane będzie włączenie w realizację zadania specjalistów pracujących w różnych organizacjach,

 • opisanie założeń oraz dołączenie ramowego programu szkoleń lub scenariusza programu,

 • przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu i informacji o zobowiązaniu zespołów do uczestnictwa w projekcie,

 • dostosowanie miejsca realizacji zadania, tematyki programu, form pracy, narzędzi oraz czasu oddziaływań odpowiednio do potrzeb odbiorców,

 • program powinien obejmować przedstawicieli różnych grup zawodowych, z różnych dzielnic,

 • zaplanowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego, merytorycznie uzasadnionych,

 • w przypadku planowania oddziaływań grupowych wskazanie w ofercie ilości godzin przeznaczonych na to działanie, przy czym 1 h zajęć powinna odpowiadać godzinie zegarowej,

 • określenie w ofercie dokumentacji, która będzie prowadzona w ramach realizowanego zadania,

 • określenie w ofercie sposobu ewaluacji wewnętrznej pozwalającej na ocenę jakości świadczonych usług w ramach programu,

 • przedstawienie do akceptacji projektów materiałów informacyjnych, które będą publikowane i rozpowszechniane w ramach realizowanego zadania,

 • przy realizacji zadania oczekuje się współpracy z podmiotami publicznymi i niepublicznymi działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym z dzielnicowymi zespołami interdyscyplinarnymi/grupami roboczymi, m.in. w zakresie spraw związanych z organizacją szkoleń/działań edukacyjnych,

 • określenie w ofercie zakładanych rezultatów realizacji zadania oraz wskaźników produktu w odniesieniu do grup docelowych,

 • po zakończeniu projektu oczekuje się podsumowania jego przebiegu oraz przedstawienia wyników ewaluacji.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 9 maja 2019 roku do godz. 16.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2, pok. 107 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama