Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Zwiększenie dostępności specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin doświadczających przemocy w rodzinie

Reklama
Nabór od 18.04.2019 do 09.05.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 770 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie

Opis zadania:

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie dostępności i różnorodności oferty pomocy specjalistycznej adekwatnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

 • ograniczenie stosowania przemocy w rodzinie i zmniejszenie jej zdrowotnych i społecznych skutków;

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach, w których występuje przemoc;

 • zwiększenie motywacji i umiejętności osób doznających przemocy w rodzinie do jej przerwania i konstruktywnego radzenia sobie w życiu;

 • poprawienie funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w różnych sferach życia, m.in. rodzinnej, zawodowej, społecznej.

Adresaci:

 • osoby dorosłe doznające przemocy w rodzinie, w tym osoby młode, starsze i osoby z niepełnosprawnościami;

 • dzieci, młodzież dotknięte przemocą w rodzinie oraz ich rodzeństwo, rodzice i opiekunowie;

 • dzieci, młodzież w przypadku podejrzenia o występowanie przemocy seksualnej oraz ich rodzice, rodzeństwo i opiekunowie, zarówno z rodzin naturalnych, jak i zastępczych czy adopcyjnych;

 • osoby, które doznawały przemocy w rodzinie w przeszłości i aktualnie odczuwają jej skutki;

 • świadkowie przemocy w rodzinie, w tym członkowie rodzin, w których dochodzi/ło do przemocy.

Ofertę należy kierować do mieszkańców m.st. Warszawy, zwłaszcza do osób i rodzin doznających przemocy, w których występuje problem alkoholowy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z obszarów zalecanej koncentracji działań w poszczególnych dzielnicach określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Formy:
Założone cele powinny być osiągane poprzez udzielanie kompleksowej pomocy specjalistycznej prowadzonej w formie oddziaływań indywidualnych i grupowych, m.in. takich jak:

 • konsultacje diagnostyczne kwalifikujące do udziału w zadaniu (dalej zamiennie nazywanym programem),

 • interwencja kryzysowa,

 • konsultacje diagnostyczne i specjalistyczne oraz poradnictwo, w tym m.in. psychologiczne, pedagogiczne, prawne, zawodowe, wychowawcze,

 • diagnoza, wsparcie i pomoc psychologiczna na rzecz dorosłych ofiar przemocy w rodzinie,

 • diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży, ofiar i małoletnich świadków przemocy wewnątrzrodzinnej (fizycznej, psychicznej, seksualnej),

 • interwencje psychologiczne i prawne w przypadku krzywdzenia dzieci i młodzieży,

 • wsparcie, oddziaływania socjoterapeutyczne i pomoc psychologiczna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą,

 • grupy wsparcia, grupy edukacyjne, grupy psychoedukacyjne, grupy socjoterapeutyczne, grupy samopomocowe, warsztaty, treningi itp.,

 • wsparcie rodziny/opiekunów dziecka w formie pomocy psychologicznej, prawnej, doradztwa wychowawczego oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje opiekuńczo-wychowawcze,

 • przygotowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i ich dystrybucja wśród uczestników zajęć,

 • superwizja pomocy świadczonej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Pomoc powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb osób/rodzin i udzielana przede wszystkim w kontakcie bezpośrednim, a jedynie uzupełniająco - drogą telefoniczną lub mailową.

Oczekiwane rezultaty:

 • zwiększenie poziomu wiedzy osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie ich praw i możliwości uzyskania pomocy;

 • nauczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia i trudnych emocji;

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

 • zwiększenie liczby rodzin korzystających z pomocy, w których ustała przemoc i nastąpiła poprawa relacji wewnątrzrodzinnych;

- zwiększenie kompetencji psycho-społecznych uczestników programu;

 • poprawienie funkcjonowania rodzin dotkniętych przemocą.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 9 maja 2019 roku do godz. 16.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2, pok. 107 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama