Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych

Reklama
Nabór od 18.04.2019 do 16.05.2019 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Dział Pomocy Bezdomnym
Łączny budżet 301,68 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

ytuł zadania publicznego: Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych, w lokalach wyznaczonych przez Realizatora zadania.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Pomocy Bezdomnym.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

 • 2019 r. (od 1 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r.) - 50 280 zł, w tym 3000 zł na zakup wyposażenia, drobne remonty,

 • 2020 r. - 100 560 zł, w tym 6000 zł na zakup wyposażenia, drobne remonty,

 • 2021 r. - 100 560 zł, w tym 6000 zł na zakup wyposażenia, drobne remonty,

 • 2022 r. (1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r.) - 50 280 zł ,w tym 3000 zł na zakup wyposażenia, drobne remonty.

Termin realizacji zadania: 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Lokale, do których Realizator zadania posiada tytuł prawny:

1. Mieszkanie nr 1 przy ul. Rostworowskiego o powierzchni 86,20m2

2. Mieszkanie nr 2 na os. Zielonym o powierzchni 62,13m2

3. Mieszkanie nr 3 na os. Centrum D o powierzchni 75,41m2

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2019 oraz w roku 2018 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości: w 2018 r. 81 040zł oraz w 2019 r. 40 520zł (1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.)

Warunki realizacji zadania publicznego:

Realizacja zadania polega na

1) prowadzeniu trzech mieszkań chronionych treningowych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami; w szczególności z rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822) zwanego dalej „rozporządzeniem” o łącznej liczbie 16 miejsc, w tym 2 mieszkań chronionych na 5 miejsc oraz 1 mieszkania chronionego na 6 miejsc, w lokalach należących do Realizatora zadania,

2) świadczeniu usługi osobom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością, skierowanym przez Realizatora zadania, zgodnie z decyzją wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa,

3) zapewnieniu w mieszkaniu chronionym treningowym usług bytowych w postaci całodobowego miejsca pobytu, w pomieszczeniach, zgodnie z minimalnym standardem pomieszczeń, w mieszkaniu chronionym określonym w § 6 Rozporządzenia,

4) świadczenie pracy socjalnej, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, obejmującej w szczególności następujące działania:

a) rozpoznanie sytuacji osoby, zebranie informacji o całokształcie sytuacji związanej z problemem i opracowanie oceny sytuacji oraz funkcjonowania osoby,

b) wyznaczenie celów i opracowanie programu usamodzielnienia z osobą w terminie do 40 dni od dnia rozpoczęcia usługi, (w ramach programu mogą zostać uwzględniane usługi, o których mowa w § 3 rozporządzenia, zgodnie z potrzebami),

c) dokonywanie systematycznych ocen programu, w razie potrzeb dokonywanie zmiany programu usamodzielnienia,

d) dokonanie ewaluacji końcowej programu usamodzielnienia,

e) udzielanie wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób, w tym:

 • wspierania, doradzania w rozwiązywaniu występujących problemów, towarzyszenie lub rzecznictwa,

 • motywowania osoby do podejmowania aktywności w obszarze zatrudnienia, uzyskania mieszkania, podejmowania leczenia,

 • działania edukacyjne w zakresie wiedzy niezbędnej do samodzielnego życia,

 • organizowania wsparcia innych specjalistów i usług społecznych,

 • udzielania informacji wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,

 • nawiązania współpracy z innymi osobami, instytucjami wspierającymi osobę,

 • pomocy w uzyskaniu odpowiedniego poradnictwa w rozwiązaniu spraw życiowych,

5) zapewnienia usług (w formie indywidualnej lub grupowej) polegających na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie określonym § 3 rozporządzenia,

6) dokonywanie przez pracownika socjalnego Zleceniobiorcy wspólnie z pracownikiem socjalnym Realizatora zadania pisemnych uzgodnień z osobą kierowaną do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym treningowym lub jej przedstawicielem ustawowym, dotyczących: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu, usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia, przed wydaniem decyzji o skierowaniu osoby do mieszkania chronionego oraz decyzji o przedłużeniu pobytu w mieszkaniu; jednocześnie przyjmuje się, że standardowy okres pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym to 2 lata, z możliwością przedłużenia do 3 lat;

7) dokumentowanie prowadzonych działań pracy socjalnej oraz ich rezultatów, zgodnie ze wzorami dokumentów przekazanymi przez Realizatora zadania (w szczególności: ocenę sytuacji/funkcjonowania osoby, program usamodzielnia, zmianę programu usamodzielnienia, ocenę programu usamodzielnienia, ewaluację końcową, kartę działań pracownika socjalnego)

8) współpracę z Realizatorem zadania w zakresie realizowanego wsparcia na rzecz osoby, w szczególności spotkania w ramach zespołów interdyscyplinarnych, konsultacji z pracownikami Realizatora zadania;

9) przekazanie (niezwłoczne) Realizatorowi zadania informacji o rozpoczęciu usługi oraz o zakończeniu przerwaniu realizacji lub braku współpracy wraz z opisem zaistniałej sytuacji.

10) przygotowania opinii o realizacji usługi przez osobę objętą pomocą na wniosek Realizatora zadania.

W ramach realizacji zadania, Zleceniobiorca jest zobowiązany do:

1) zatrudnienia przynajmniej 1 pracownika socjalnego, posiadającego odpowiednie kwalifikacje, w niezbędnym wymiarze godzin;

2) zatrudnienia fakultatywnie, w zależności od potrzeb mieszkańców, pracowników: psychologa, terapeutę, asystenta osoby bezdomnej, prawnika-posiadających odpowiednie kwalifikacje, w niezbędnym wymiarze godzin;

3) niezwłocznego przekazania Realizatorowi zadania informacji o zatrudnionych osobach wraz z informacją o danych do kontaktu, w szczególności wykazu osób zawierających co najmniej ich imię, nazwisko, nr telefonu, kwalifikacje zawodowe i wymiar etatu i okres na jaki zostały zatrudnione;

4) zapewnienie superwizji, szkoleń dla osób realizujących usługę;

W zakresie administracyjnym, Zleceniobiorca jest zobowiązany do :

1) wyodrębnienia w swojej strukturze mieszkań: „Mieszkanie chronione treningowe nr 1 dla bezdomnych mężczyzn”; „Mieszkanie chronione treningowe nr 2 dla bezdomnych mężczyzn”; „Mieszkanie chronione treningowe nr 3 dla bezdomnych mężczyzn”;

2) opracowania Regulaminu korzystania z mieszkania chronionego treningowego i przedstawienie go do akceptacji Realizatorowi zadania w terminie do 7 dni od zawarcia umowy;

3) pobierania od osób przebywających w mieszkaniach chronionych odpłatności zgodnie

z uchwałą Nr XXXIV/573/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych , określonej w decyzji administracyjnej MOPS w sprawie przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym oraz przekazywanie odpłatności na rachunek Gminy Miejskiej Kraków;

4) prowadzenia dokumentacji działań, w szczególności ewidencji osób objętych pomocą oraz dokumentacji działań realizowanych przez inne osoby zaangażowane do realizacji usługi mieszkania chronionego;

W zakresie sprawozdawczym, Zleceniobiorca jest zobowiązany przedkładać sprawozdania kwartalne wraz z informacją miesięczną o liczbie osób (imię nazwisko, data zgłoszenia się do mieszkania i data opuszczenia, liczba spotkań/działań zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz danego mieszkańca oraz informację o spotkaniach grupowych, treningach).

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem realizacji zadnia publicznego jest przygotowanie pod opieką specjalistów osób przebywających w mieszkaniach chronionych treningowych do samodzielnego życia po ich opuszczeniu.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1) zapewnienie 16 miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych,

2) objęcie pracą socjalną 100 % mieszkańców;

3) wyjście z bezdomności rozumiane jako wyprowadzanie się do mieszkania lub pokoju – 30 % osób objętych usługą mieszkania chronionego treningowego.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia: 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=93768

Sposób i termin składania ofert:

1. Organizacja pożytku publicznego zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 16 maja 2019 r. o godz. 12.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dziennik Podawczy z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dziennik Podawczy) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama