Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs MON: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Reklama
Nabór od 18.04.2019 do 10.05.2019 16:15
Ministerstwo Obrony Narodowej
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  1. Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na:

1) podnoszeniu sprawności fizycznej u żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy oraz pracowników wojska;

2) podnoszeniu sprawności fizycznej i umiejętności sportowo-obronnych wśród młodzieży z klas mundurowych oraz zrzeszonej w proobronnych organizacjach pozarządowych;

3) podnoszeniu poziomu wyszkolenia sportowego i etycznego w ramach prowadzonych zajęć o charakterze sportowo-obronnym;

4) popularyzowaniu sportu i rekreacji ruchowej w środowisku wojskowym;

5) promowaniu pozytywnych wartości kształtowanych przez sport wśród członków proobronnych organizacji pozarządowych;

6) popularyzowanie wśród społeczeństwa sportów obronnych, zagadnień związanych z obronnością kraju.

  1. Zadania konkursowe powinny obejmować m.in. realizację:

1) zajęć o charakterze sportowym i sportowo-obronnym podnoszącym sprawność fizyczną żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, młodzieży klas mundurowych i członków proobronnych organizacji pozarządowych, jak również społeczności lokalnej (w tym: kursy sprawnościowe, zawody, mistrzostwa, szkolenia);

2) programów i przedsięwzięć promujących uprawianie rożnych formy aktywności fizycznej (np. biegi długodystansowe, biegi na orientację, strzelectwo, sporty walki);

3) obozów sportowo-obronnych dla młodzieży z klas mundurowych oraz członków proobronnych organizacji pozarządowych.

  1. Warunki realizacji zadania:

1) obowiązkowy wkład własny finansowy, winien wynosić minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

2) obowiązkowy wkład własny niefinansowy (łącznie: osobowy i rzeczowy), winien wynosić minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

3) złożenie deklaracji o odpłatnym lub nieodpłatnym wykonaniu zadania publicznego (część VI. Oferty „Inne informacje”) oraz oświadczeń (część VII);

4) niespełnienie warunków, o których mowa w ppkt 1 - 3, powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych;

5) suma kosztów obsługi administracyjnej związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji;

6) osiągnięcie minimum 80% założonych rezultatów zadania;

7) pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Regulamin Otwartego Konkursu Ofert nr 04/2019/WD/DEKiD, który stanowi integralną część ogłoszenia;

  1. Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

a) posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjno-sportowym,

b) prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

  1. Termin realizacji zadań: od 14.06.2019 r. do 20.11.2019 r.,

  2. Oferty, których termin realizacji zadań nie będzie spójny z terminem wskazanym w pkt 5 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7 Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości

do 1 000 000,00 zł.

  1. W 2017 r. na realizację zadań w ww. zakresie przeznaczono kwotę w wysokości ok. 900.000,00 zł.

  2. W 2018 r. na realizację zadań w ww. zakresie przeznaczono kwotę w wysokości ok. 500.000,00 zł.

  3. Oferty należy składać do dnia: 10.05.2019 r.

  4. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

12. Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.05.2019 r.

13. Oferty należy składać wyłącznie wg wzoru, który stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

14. Oferty złożone na drukach innych niż wskazane w pkt 13 niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 4/2019/WD/DEKiD

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej, do dnia 10 maja 2019 r., do godziny 16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Reklama