Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warsztaty z pierwszej pomocy i ratownictwa

Reklama
Nabór od 18.04.2019 do 10.05.2019 23:59
Gmina Oborniki - Specjalista ds. Pożytku Publicznego i Wolontariatu
Łączny budżet 1,3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,3 tys. PLN
Burmistrz Obornik ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności: Warsztaty z pierwszej pomocy i ratownictwa.

I. Cele konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania, zapisanego w Programie współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. w rozdziale VI § 7 jako zadanie priorytetowe.

II. Rodzaj zadania i wysokość środków planowanych na realizację tego zadania:

Ratownictwo i ochrona ludności.

 1. Tytuł zadania:
  Warsztaty z pierwszej pomocy i ratownictwa.
 2. Wysokość dotacji:
 • Planowana wysokość dotacji w 2019 r. na realizację zadania wynosi 1 300,00 zł (rozdz. 75495).
 • W 2018 r. przyznano na realizację tego rodzaju zadania, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, jedną dotację w kwocie 500,00 zł.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania: od daty rozstrzygnięcia konkursu, do terminu określonego w podpisanej umowie, nie dłużej niż do 15 grudnia 2019 r.
 2. Oczekiwanym rezultatem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Oborniki, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności odbiorców zadania w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa.
 3. Z dotacji rozliczane są koszty ponoszone od momentu zawarcia umowy do terminu określonego w podpisanej umowie.
 4. Ogólne zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy:

IV. Zasady i warunki składania ofert.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wskazane w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować takie zadanie.
 2. Oferty na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018.2057) należy składać do 10 maja 2019 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert. Wygenerowane w systemie Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty powinno zostać wydrukowane, podpisane przez osoby wymienione w dokumencie rejestracyjnym, stanowiącym o podstawie działalności podmiotu oraz złożone wraz z załącznikami wskazanymi w ust. 5 niniejszego rozdziału (bezpośrednio lub w drodze wysyłki pocztowej) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 w terminie do trzech dni roboczych od daty złożenia wersji elektronicznej oferty, nie później niż dnia 14.05.2019 r.
 3. Oferty złożone za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 4. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, nie będą podlegać ocenie.
 5. Wymagane załączniki do oferty:
 6. Dopuszcza się możliwość wyceny wkładu własnego niefinansowego oraz świadczeń pieniężnych pobieranych od odbiorców zadania.
 7. Wymagane jest zawarcie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (poz. III.6. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań [Dz.U. 2018.2057]).
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Reklama