Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rozwój ekonomii społecznej w 2019 roku

Reklama
Nabór od 18.04.2019 do 03.05.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2019 r.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:
Działania z zakresu pomocy społecznej – rozwój ekonomii społecznej

Celem zadania publicznego jest wymiana doświadczeń oraz zwiększenie potencjału i widoczności Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego poprzez organizację Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej wraz z seminarium.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:
organizację Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej (kompleksowe przeprowadzenie i organizacja jednodniowego wydarzenia o zasięgu regionalnym oraz seminarium jako wydarzenia towarzyszącego).

Uwaga: Przez podmiot ekonomii społecznej należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.05.2019 roku do godz. 16.00., od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na stronach internetowych: www.ngo.lodzkie.pl i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie rekomenduje się zamieszczenie dopisku „Konkurs ofert – organizacja Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej”.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Reklama