Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Rozwój ekonomii społecznej w 2019 roku

Reklama
Nabór od 18.04.2019 do 03.05.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2019 r.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:
Działania z zakresu pomocy społecznej – rozwój ekonomii społecznej

Celem zadania publicznego jest wymiana doświadczeń oraz zwiększenie potencjału i widoczności Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego poprzez organizację Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej wraz z seminarium.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:
organizację Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej (kompleksowe przeprowadzenie i organizacja jednodniowego wydarzenia o zasięgu regionalnym oraz seminarium jako wydarzenia towarzyszącego).

Uwaga: Przez podmiot ekonomii społecznej należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.05.2019 roku do godz. 16.00., od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na stronach internetowych: www.ngo.lodzkie.pl i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie rekomenduje się zamieszczenie dopisku „Konkurs ofert – organizacja Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej”.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Reklama