Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 18.04.2019 do 10.05.2019 15:00
Powiat Kłodzki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Niepełnosprawni
Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Cel zadania:

Celem konkursu jest zlecenie realizacji zadań mających na celu wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie kłodzkim wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.), zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „oferentem”.

Forma realizacji zadań: Powierzenie lub wsparcie.

Termin realizacji zadań:

 • rozpoczęcie: nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2019 roku;
 • zakończenie: najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Zadania, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach konkursu:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących społecznie te osoby;
 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
 4. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
 • mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 • rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób, z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
 • usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;

5. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Terminy:

 1. Termin składania ofert w wersji elektronicznej za pomocą systemu WITKAC: 10.05.2019 r.
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej (podpisany wydruk PDF wygenerowany za pomocą systemu WITKAC wraz z załącznikami wymaganymi w wersji papierowej): 14.05.2019 r.
 3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 11.06.2019 r.
Reklama