Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Senior Alert + AED. Kontynuacja i rozwój podlaskiego systemu reagowania na zaginięcie osoby...

Reklama
Konkurs ofert: Senior Alert + AED. Kontynuacja i rozwój podlaskiego systemu reagowania na zaginięcie osoby starszej
Nabór od 17.04.2019 do 06.05.2019 15:00
Podlaski Urząd Wojewódzki
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Seniorzy
Wojewoda Podlaski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. projektu pn. ,,Senior Alert + AED. Kontynuacja i rozwój podlaskiego systemu reagowania na zaginięcie osoby starszej”, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020, ustanowionego uchwalą nr 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. (M.P. poz. 167).

RODZAJ ZADANIA

Realizacja projektu „Senior Alert + AED. Kontynuacja i rozwój podlaskiego systemu reagowania na zaginięcie osoby starszej”, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 w celu szczegółowym nr 1 „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”, polegającego na kontynuacji działania systemu Senior Alert – systemu reagowania na zaginięcie osoby starszej w wieku powyżej 65 roku życia.

System Senior Alert powstał w roku 2018 jako efekt projektu realizowanego w ramach rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” imienia Władysława Stasiaka na terenie województwa podlaskiego.

System opiera się o specjalną aplikację mobilną, która trafiła do odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych na terenie całego województwa. Pozwala ona przekazywać w czasie rzeczywistym informacje dotyczące zaginięcia osoby w starszym wieku. Jądrem systemu jest dyspozytornia, która otrzymuje informację o zaginięciu seniora wraz z niezbędnymi danymi bezpośrednio od właściwej Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji z terenu Podlasia. Uruchomienie działań w ramach systemu następuje na wniosek Policji.

Aplikacja dodatkowo zawiera informacje o sposobach reagowania w przypadku napotkania osoby zaginionej, technikach udzielania pierwszej pomocy i reanimacji odnalezionej osoby.

W ramach projektu objętego przedmiotowym konkursem przewiduje się dalszą kontynuację działania systemu, a także rozszerzenie jego funkcjonalności art. poprzez umieszczenie w aplikacji informacji o rozmieszczeniu i dostępności, na terenie województwa podlaskiego, automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (ang. AED) wraz z instrukcją bezpiecznego używania tego urządzenia.

W trakcie realizacji projektu przewidziano następujące działania:

1. Kontynuacja funkcjonowania systemu Senior Alert. Poszerzenie zakresu działania aplikacji.

Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji Senior Alert o:

  • mapę defibrylatorów AED,

  • wszelkie niezbędne informacje dotyczące obsługi AED jak i sposobu zachowania się w specyficznych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,

Oprócz nowych funkcji obejmujących AED, konieczne jest zmodyfikowanie aplikacji, tak aby precyzyjnie namierzała osoby wzywające pomocy. Rozszerzenie tej funkcji aplikacji, przyczyni się do szybszego odnalezienia osoby potrzebującej pomocy.

2. Podniesienie kompetencji służb mundurowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED i poszukiwań osób zaginionych.

2a. Szkolenia dla służb mundurowych

Przeprowadzenie 17 szkoleń dla wszystkich komend powiatowych z terenu województwa podlaskiego uczestniczących w systemie. Każde szkolenie powinno trwać co najmniej 4 godziny wykładowe i powinno być prowadzone przez co najmniej 2 instruktorów.

Każde ze szkoleń powinno obejmować wykład z zakresu przyczyn zaginięć, postępowania w sytuacji zaginięcia osoby starszej, zagadnienia z dziedziny geriatrii i psychologii wieku starczego oraz charakterystykę funkcjonowania systemu Senior Alert. Zajęcia praktyczne powinny dotyczyć postępowania po odnalezieniu osoby starszej i sposobów udzielania pierwszej pomocy.

2b. Przeprowadzenie konkursu na najlepszy patrol policji.

W celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego oraz jakości pierwszej pomocy udzielanej przez funkcjonariuszy Policji zostaną zakupione 4 urządzenia AED. Dwa z nich trafią do komend policji, które zostaną wyłonione podczas konkursu zorganizowanego wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku dla zespołów policji służących na co dzień w patrolach rowerowych na terenie województwa podlaskiego (zakup 2 kompletów nowych rowerów wyposażonych w torbę pierwszej pomocy oraz defibrylator). Dwa pozostałe defibrylatory trafią do patroli łodzi policyjnych.

2c. Przeprowadzenie manewrów poszukiwawczo – ratowniczych

Przeprowadzenie manewrów, których celem będzie ugruntowanie wiedzy i umiejętności zdobytych przez funkcjonariuszy służb państwowych i ochotniczych w trakcie szkolenia teoretycznego. Przewiduje się, że w działaniach weźmie udział minimum 150 członków rozmaitych służb zaangażowanych w niesienie pomocy poszkodowanym i zaginionym: Policji, PSP, OSP, Straży Granicznej, Straży Leśnej, PCK.

3. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie stosowania systemu Senior Alert oraz używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED

W ramach tego działania przewidziano realizację 10 spotkań, przy okazji rozmaitych wydarzeń społecznych i kulturalnych na terenie województwa podlaskiego (festyny, koncerty, wydarzenia sportowe), w miejscach szczególnie uczęszczanych przez społeczeństwo. Szczególną okazją do realizacji tych działań będą imprezy związane z realizacją programów profilaktycznych podejmowanych wspólnie przez Wydział Prewencji KWP w Białymstoku i podległe jej.

Wykwalifikowani instruktorzy – ratownicy medyczni wraz z policją w ramach dedykowanych stanowisk profilaktycznych przeprowadzą 10 wszechstronnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Podczas zajęć zostanie zaprezentowany System Senior Alert. Osoby prowadzące spotkania w szczególną uwagę poświęcą na uwrażliwienie osób starszych na choroby poprzez które dochodzi najczęściej do zaginięć. Ponadto spotkania będą obejmować również szkolenie z wykorzystania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

4. Prowadzenie bezpośrednich działań poszukiwawczych na terenie województwa podlaskiego

Istotnym elementem projektu jest prowadzenie bezpośrednich działań poszukiwawczych w stosunku do starszych osób zaginionych, na terenie województwa podlaskiego, w tym zaginięć pierwszej kategorii – osób, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub wolności. Zajmować się tym powinny wyspecjalizowane, wyposażone, wyszkolone i doświadczone w wyniku działań zespoły poszukiwawcze przez cały okres trwania projektu.

Przewiduje się, że w ramach projektu zespoły poszukiwawcze wezmą udział w około 10 akcjach poszukiwawczych.

Ponadto przewiduje się również poszukiwania wodne. Do tego celu przeznaczona powinna zostać specjalistyczna łódź wraz z dedykowanym wózkiem transportowym. Łódź ratunkowa powinna być wyposażona również w Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, służący do bezpośredniego ratowania życia osób zaginionych, odnalezionych podczas akcji ratowniczych.

5. Prowadzenie kampanii Senior Alert + AED w mediach

W ramach tego punktu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • informacje dotyczące projektu na bieżąco umieszczane na stronie internetowej realizatora,

  • przygotowanie ulotek i materiałów szkoleniowych, które będą kolportowane wśród odbiorców programu oraz przy okazji realizacji spotkań profilaktycznych.

6. Podsumowanie projektu i ewaluacja

Zakończeniem projektu będzie przeprowadzenie konferencji podsumowującej działania w ramach projektu z udziałem art. przedstawicieli służb państwowych, samorządu, klas mundurowych.

W ramach konferencji przewiduje się podsumowania działania systemu Senior Alert, jego ocenę i prezentację wniosków dotyczących jego dalszego usprawniania.

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy składać:

1) osobiście pod adresem:

Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich – pok. 219 (sekretariat), Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok w godzinach: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.00 lub

2) korespondencyjnie na adres (decyduje data wpływu projektu do siedziby PUW):

Podlaski Urząd Wojewódzki

Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich

ul. Mickiewicza 3

15- 213 Białystok

Projekty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą objęte procedurą konkursową.

Reklama