Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: "Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE!"

Reklama
Nabór od 17.04.2019 do 06.05.2019 15:00
Podlaski Urząd Wojewódzki
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Wojewoda Podlaski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. projektu pn. "Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE! Podlaski program zapobiegania uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy”, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020, ustanowionego uchwalą nr 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. (M.P. poz. 167).

RODZAJ ZADANIA

Realizacja projektu „Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE! Podlaski program zapobiegania uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy”, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020 w celu szczegółowym nr 3 „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży”, polegającego na przeprowadzeniu następujących działań:

1. Zajęcia profilaktyczne w szkołach

Realizacja we wrześniu, październiku i listopadzie 2019 roku cyklu zajęć edukacyjnych z młodzieżą podlaskich szkół średnich z zakresu profilaktyki oraz pierwszej pomocy. Przewiduje się odbycie co najmniej 80 spotkań w poszczególnych klasach, po dwie godziny lekcyjne dla każdej klasy, przez dwóch instruktorów. Szczegółowy plan zajęć powinien zostać ustalony z dyrektorami placówek oświatowych z terenu województwa podlaskiego. Podczas każdego spotkania powinien być obecny przedstawiciel Policji. Podczas zajęć wykorzystywany powinien być specjalistyczny fantom do nauki pierwszej pomocy, wyposażony w wskaźnik prawidłowych uciśnięć klatki piersiowej oraz wprowadzanych wdechów. Podczas zajęć edukacyjnych rozdawane powinny być także materiały - ulotki oraz plakaty edukacyjne z zakresu zdrowego trybu życia, oraz profilaktyki w zakresie narkotyków oraz dopalaczy.

2. Zaangażowanie młodzieży w wolontariat

Równolegle z pierwszą częścią powinny być prowadzone działania mające na celu zaangażowanie młodzieży w działalność w ramach szeroko rozumianego wolontariatu. Efektem tych działań powinien być wzrost kompetencji społecznych zaangażowanych osób. W ich ramach powinny odbywać się także zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień, a zwłaszcza spożywania alkoholu i palenia papierosów, zajęcia z pierwszej pomocy, lekcje historii oraz zajęcia sportowo – ruchowe. Wymagana jest także realizacja co najmniej sześciodniowego wyjazdu integracyjnego dla najbardziej aktywnych młodych wolontariuszy, podczas którego prowadzone będą także zajęcia dla młodzieży dot. profilaktyki uzależnień.

3. Promocja programu w mediach

Na każdym z etapów projektu powinna być prowadzona promocja realizowanych działań m.in. w rozgłośniach lokalnych, portalach internetowych oraz innych mediach.

Działanie 4. Podsumowanie projektu

Całość realizacji programu zostanie podsumowana poprzez ankiety przeprowadzone wśród uczniów biorących udział w spotkaniach oraz wyjeździe integracyjnym.

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy składać:

1. osobiście pod adresem: Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich - pok. 219 (sekretariat), Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok w godzinach: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.00 lub

2. korespondencyjnie na adres (decyduje data wpływu projektu do siedziby PUW): Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich ul. Mickiewicza 3 15- 213 Białystok

Projekty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą objęte procedurą konkursową.

Reklama