Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 16.04.2019 do 07.05.2019 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Łączny budżet 638,628 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach priorytetu Poprawa poziomu życia osób, rodzin i środowisk wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) prowadzenie rehabilitacji w różnych typach placówek;

2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;

4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;

5) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;

6) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

a) doradztwo zawodowe

b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

7) zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia;

7a) utrzymanie psów asystujących

8) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników;

9) organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;

10) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;

11) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;

12) opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:

a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,

b) kierowanych do osób niepełnosprawnych -w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania;

13) świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie należnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie: powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji publicznego zadania Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 7maja 2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Reklama