Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działania na rzecz kultury i sztuki (imprezy, spotkania, plenery, spotkania, wydawnictwa, itp.). II termin

Reklama
Nabór od 16.04.2019 do 14.06.2019 23:59
Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Polityki Społecznej
Informacji udziela: Anna Tates-Kardaś – podinspektor ds. kultury i ochrony zabytków w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pokój 114, tel. 59 8418 575.
Łączny budżet 3,471 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3,471 tys. PLN
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w roku 2019.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

 1. Rodzaj zadania: Działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki (imprezy, spotkania, plenery, warsztaty, wydawnictwa itp.).
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3 471,00 zł; maksymalna kwota dotacji na realizację jednego zadania wynosi: 3 471,00 zł;
 3. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Minimalny udział innych środków finansowych (w tym środków finansowych oferenta) lub wkład osobowy wynosi łącznie 5% całkowitych kosztów realizacji zadania.
  2. Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w ramach swoich zadań statutowych prowadzą działania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Oferta składana jest wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą serwisu „WITKAC”, ” udostępnionego na stronie: witkac.pl.
  4. Wydrukowi z pliku PDF podlega jedynie Poświadczenie Złożenia Oferty (PZO), które podpisane należy przesłać lub dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku.
  5. Do PZO należy dołączyć w wersji papierowej pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.
  6. Na etapie rozpatrywania oferty, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników.
  7. Złożone oferty w inny sposób niż za pomocą elektronicznego systemu naboru wniosków lub złożenie PZO po terminie, spowoduje jej odrzucenie z przyczyn formalnych.
  8. Podmiot uprawniony, który składa kilka ofert w konkursie, powinien złożyć załącznik określony w pkt 3.4 do każdego PZO osobno.
  9. Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:
   1. brakujących podpisów pod PZO, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
   2. złożenia podpisu pod załącznikami do PZO przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
   3. poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
   4. dostarczenia wersji papierowej pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji.
  10. Oceny formalnej oferty dokonuje pracownik wydziału Starostwa Powiatowego w Słupsku odpowiedzialnego za organizację konkursu poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  11. Oceny merytorycznej oferty dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Słupskiego według trybu określonego w § 14 Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok przyjętego uchwałą nr III/18/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku, poprzez wypełnienie Karty Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  12. Przewodniczący Komisji wyniki prac Komisji przedstawia Zarządowi, który rozpatrzy oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  13. Decyzja Zarządu jest podstawą do zawarcia pisemnych umów z wybranymi oferentami, określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia.
  14. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji będzie niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  15. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na:
   1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
   2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
   3. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
   4. działalność polityczną lub religijną,
   5. zakup napojów alkoholowych,
   6. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
   7. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
   8. koszty kar i grzywien,
   9. koszty procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym).
  16. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a podmiotem, którego oferta została wybrana.
  17. Zarząd Powiatu Słupskiego po przyznaniu dotacji może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 4. Terminy i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie winno być rozpoczęte i zakończone w 2019 roku. Wydatki ze środków dotacji nie mogą być poniesione przed podpisaniem umowy o realizację zadania publicznego.
  2. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby podmiotami działań byli mieszkańcy, co najmniej dwóch gmin powiatu słupskiego.
  3. Podmiot ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadanie na terenie powiatu słupskiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację zadania poza powiatem słupskim. W ofercie w części IV pkt 1 należy wówczas uzasadnić wybór innego miejsca.
  4. Oferent realizujący zadanie publicznie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania w wersji elektronicznej za pomocą serwisu „WITKAC” oraz dostarczenia lub przesłania do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14 podpisanego przez osoby uprawnione Potwierdzenia Złożenia Sprawozdania (wydruk z pliku PDF w serwisie „WITKAC”) w terminie określonym w umowie.
 5. Termin składania ofert.
  1. Przewiduje się następujące terminy składania ofert:
   1. II termin do 14 czerwca 2019 r. do godz. 23.59,
   2. III termin do 13 września 2019 r. do godz. 23.59.
  2. W przypadku wykorzystania przynajmniej 97% środków, o których mowa w ust. 2 na realizację zadań, których oferty złożono w terminie wymienionym w pkt 5.1.1. albo 5.1.2 otwarty konkurs ofert zostaje zakończony, a oferty nie będą rozpatrywane w kolejnym terminie.
  3. Wydruk PZO podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta należy przesłać lub dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta Starostwa najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po terminie składania ofert wymienionym w pkt 5.1., w którym złożono ofertę przez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC”, do godz. 15.30 (decyduje data nadania).
Reklama