Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie ochrony zdrowia - II konkurs

Reklama
Nabór od 16.04.2019 do 10.05.2019 15:30
Urząd Miejski w Giżycku - Wydział Ogólny
Magdalena Telak Inspektor Wydział Ogólny magdalena.telak@gizycko.pl
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Chorzy, Niepełnosprawni
Burmistrz Miasta Giżycka ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku.

Cel zadania:

Celem zadania jest promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców Giżycka oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb giżycczan w zakresie ochrony zdrowia, a także powstanie inicjatyw wychodzących naprzeciw oczekiwaniom, dążeniom społecznym i umożliwiających rozwiązywanie problemów zdrowotnych.

I. Rodzaj zadania priorytetowego i wysokość dotacji przeznaczonych na jego realizację.

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia:

 1. badania profilaktyczne dzieci i dorosłych,
 2. porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa,
 3. szczepienia profilaktyczne,
 4. rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok,
 5. działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta – opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych, onkologicznych oraz innych,
 6. imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,
 7. inicjowanie lokalnych przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,
 8. działania wspierające osoby niepełnosprawne,
 9. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta.

Kwota przeznaczona na realizację powyższych zadań w II otwartym konkursie w 2019 r. wynosi 60 000,00 zł.

W I otwartym konkursie ofert w 2019 r. na ten cel zaplanowano 80 000,00 zł, wykorzystano natomiast 60 000,00 zł.

W 2018 r. przeznaczono na ten cel kwotę 80 000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa, która przedkłada wyniki oraz propozycje wysokości dotacji Burmistrzowi Miasta Giżycka.
 2. Ostatecznego wyboru ofert i wysokości dotacji dokonuje Burmistrz Giżycka poprzez wydanie odpowiedniego zarządzenia.
 3. Ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a oferentem.
 4. Otrzymana dotacja nie może być wykorzystana na pokrycie zobowiązań poza terminem realizacji zadania publicznego oraz na pokrycie kosztów niezwiązanych z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.
 5. Przyjmuje się stawki wolontariackie w wysokości maksymalnie 30 zł za godzinę i eksperckie w wysokości maksymalnie 100 zł za godzinę. W przypadku przyjęcia wyższych stawek, niezbędne jest uzasadnienie.
 6. Dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.
 7. Wkład osobowy bądź finansowy oferenta lub środków pozyskanych z innych źródeł musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.
 8. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wydatki inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą, działalność polityczną i religijną.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania: od 01 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a oferentem.
 3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez oferenta zaktualizowanego kosztorysu zadania, dostosowanego do przyznanej kwoty dotacji, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
 4. W uzasadnionych przypadkach, np. gdy oferent ubiega się o środki finansowe z innych źródeł, o wysokości których otrzyma informację w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku właściwe wyjaśnienie w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 5. Niezłożenie aktualizacji kosztorysu bądź wyjaśnienia w/w terminie będzie jednoznaczne z odmową przyjęcia dotacji przez oferenta.
 6. Wkład osobowy w realizację zadania musi być potwierdzony co najmniej zawartym porozumieniem z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pisemne porozumienie jest obowiązkowe w przypadku świadczeń wolontariusza wykonywanych przez okres dłuższy niż 30 dni).
 7. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie realizacji zadania publicznego jest Burmistrz Miasta Giżycka. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału organizacji pozarządowej w otwartym konkursie ofert, a następnie do realizacji umowy i będą udostępniane innym odbiorcom tylko w zakresie, w jakim nakazują to obowiązujące przepisy prawa. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Terminy i warunki składania ofert.

 1. Oferty realizacji zadania publicznego należy składać poprzez elektroniczny system „WITKAC”, udostępniony na stronie www.witkac.pl.
 2. Całą ofertę, potwierdzenie złożenia oferty w systemie „WITKAC” oraz ewentualne oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 7) Urzędu Miejskiego w Giżycku najpóźniej 10 maja 2019 r.
 3. Przesłanie oferty w terminie wyłącznie w formie elektronicznej nie jest wiążące, jeśli oferta nie została złożona w formie pisemnej.
 4. Składanie ofert w systemie „WITKAC” trwa od 15 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r.
 5. Dokumentacja niezłożona we wskazanym terminie oraz taka, która wpłynie pocztą po wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

V. Załączniki obligatoryjne

 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS może to być wydruk z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 986 ze zm.) ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.
 2. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców z KRS – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS może to być wydruk z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.) ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.
 3. W przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością należy dostarczyć dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 4. Pełnomocnictwa lub upoważnienia Zarządu Głównego do składania oświadczeń woli w jego imieniu, wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Ocena ofert i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 30 dni od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części IV pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferty zostaną, w pierwszej kolejności, ocenione pod względem formalnym.
 3. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności:
 4. złożone przez oferentów nieuprawnionych,
 5. niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione,
 6. niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,
 7. bez minimalnego wkładu finansowego lub osobowego oferenta w wysokości co najmniej 10,00%,
 8. z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż 90,00%.
 9. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty, którą spełnią wszystkie wymogi oceny formalnej.
Reklama