Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Pomoc w wychodzeniu z bezdomności

Reklama
Nabór od 15.04.2019 do 20.05.2019 16:00
Łódzki Urząd Wojewódzki
Łączny budżet 140 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Bezdomni
Wojewoda Łódzki ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Celem zadania publicznego jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz poprawa warunków bytowych w placówkach działających na rzecz tych osób.

Rodzaj zadania publicznego –Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Tytuł zadania publicznego –Pomoc w wychodzeniu z bezdomności

Realizacja zadania publicznego rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2019r.,a zakończy nie później niż 31 grudnia 2019r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Nie otwierać –KONKURS Pomoc w wychodzeniu z bezdomności – do rąk własnych Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi”.

Oferty należy przesłać do dnia 20 maja 2019r. (liczy się data wpływu do sekretariatu Wydziału) na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87, lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101) z zachowaniem ww. terminu w godzinach pracy Urzędu.

Reklama