Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie Biura Informacji i Promocji XX Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami (TON) Kocham Kraków z Wzajemnością

Reklama
Nabór od 15.04.2019 do 30.04.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na 2019 rok pod nazwą „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Celami konkursu są:
1. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego.
2. Prowadzeniu kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Zakres zadania

  1. W ramach projektu Oferent zobowiązany będzie do uruchomienia i prowadzenia w Krakowie stacjonarnego punktu informacji i infolinii do obsługi klientów; (punkt informacji powinien być czynny co najmniej dwa razy w tygodniu przez dwie godziny dziennie),
  2. działania związane z uatrakcyjnieniem inauguracji TON dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
    (opracowanie planu działań promocyjnych w uzgodnieniu z Województwem)
  3. działania promocyjne – oferta musi zakładać przeprowadzenie zintegrowanej akcji promocyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji w Internecie i mediach społecznościowych.

Zakres działań promocyjnych realizowanych w projekcie obejmuje m.in.:
• obsługę strony internetowej (wskazanej przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej), mającej na celu promocję wydarzeń organizowanych w projekcie, a także pełniącą funkcję informacyjną dla zainteresowanych uczestnictwem w ww. wydarzeniach; (promowanie w mediach społecznościowych, pozycjonowanie stron seo, dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych), z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w szczególności dotyczących przepisów o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia RODO
(Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
• promocję wydarzeń realizowanych w projekcie w mediach społecznościowych,

  1. bieżące przygotowywanie i dostarczanie do Województwa Małopolskiego komunikatów promocyjnych, harmonogram wydarzenia, liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w wydarzeniu TON;
  2. zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt z przedstawicielami województwa;
  3. przygotowanie materiałów promocyjnych (plakaty – min. 50 szt., ulotki- min.100 szt., gadżety i pamiątki- min. 500 szt.) z uwzględnieniem konieczności umieszczenia w nich logotypu TON, na zasadach określonych przez Województwo.
  4. zapewnienie drobnych upominków dla uczestników integracyjnych zawodów sportowo-rekreacyjnych.

Działania promocyjne związane z organizacją TON powinny być realizowane przez min. 40 godzin w miesiącu.

Wsparcie projektów nastąpi w formie pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim a Beneficjentem. Zasady, tryb konkursu oraz zasady pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 573/19 Zarząd Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2019 roku.
Realizacja zadań rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem zawarcia umowy, a zakończy się nie później niż 31 sierpnia 2019 r.
Województwo zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji zgłoszonych inicjatyw.
Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek o przyznanie dotacji złożony przez podmiot uprawniony. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wnioski o dotację należy składać do dnia 30 kwietnia 2019 roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a nie data stempla pocztowego.
1. Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Środki finansowe zostaną przyznane oferentowi uprawnionemu, którego oferta będzie wyłoniona w drodze w/w konkursu. Przewiduje się dofinansowanie jednej oferty.
3. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadania wybranego
w ramach konkursu w roku 2019, środki budżetu Województwa Małopolskiego do kwoty ogółem
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
5. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
6. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały.
7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.
8. Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru oferty stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 Regulaminu.
9. Wszelkie zmiany związane z harmonogramem oraz zmiany merytoryczne wynikłe w trakcie realizacji zadania powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w formie prośby o akceptację.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać następujący oferenci:
a. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
b. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d. spółdzielnie socjalne;
e. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać ww. oferenci, z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Prowadzenie Biura Informacji i Promocji XX Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami (TON) Kocham Kraków z Wzajemnością.

Termin składania ofert:

2019-04-30

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama