Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich

Reklama
Nabór od 15.04.2019 do 06.05.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora zadania publicznego, należącego do Województwa Podlaskiego w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, realizowanego w 2019 roku.

Celem otwartego konkursu jest: wyłonienie operatora, który opracuje i przeprowadzi konkurs, zwany także regrantingiem, zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w obszarze rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec odmienności, a także przyczyniających się do rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej mieszkańców województwa podlaskiego.

Rezultaty zadania:

Oczekiwane minimalne rezultaty zadania:

a) przeprowadzenie warsztatów lub innych działań informacyjnych skierowanych do potencjalnych realizatorów projektów, których celem będzie zapoznanie z tematyką zadania publicznego oraz inspirowanie do działania,

b) realizacja minimum 10 projektów w obszarze konkursu na terenie województwa podlaskiego.

Reklama