Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania publiczne powiatu tczewskiego

Reklama
Nabór od 15.04.2019 do 31.07.2019 10:00
Starostwo Powiatowe w Tczewie - Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 15 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 roku wkładu własnego do projektów realizujących zadania publiczne powiatu tczewskiego finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych.

I. Przedmiot konkursu i rodzaj zadania

 1. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego i powiatowego).

 2. W ramach konkursu wspierane będą projekty:

1) na realizację których organizacja pozarządowa oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pozyskały środki z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego i powiatowego);

2) w ramach których przewidziano w 2019 roku działania skierowane do mieszkańców powiatu tczewskiego, w tym w szczególności dotyczące priorytetowych zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.

 1. Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok dostępny jest na stronie https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Program współpracy.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 i w roku poprzednim

 1. W 2019 roku na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł.

 2. Zaplanowane środki mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, tj. z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych.

 3. Kwota środków, o których mowa w ust. 1, zostanie rozdysponowana na realizację zadania w ramach naboru ofert prowadzonego do 31 lipca 2019 r.

 4. W przypadku niewykorzystania w całości środków zaplanowanych na realizację niniejszego konkursu, niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zlecenie realizacji zadań w trybie art. 19a ustawy o pożytku, tzw. małych dotacji, w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim.

 5. W 2018 roku na realizację zadania tego samego rodzaju przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr 198/638/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 5 lipca 2018 r. dotacje przyznano dwóm podmiotom, to jest: Fundacji Pokolenia na realizację zadania pn. Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY w powiecie tczewskim – 7.500,00 zł oraz UKS Piątka przy Szkole Podstawowej Nr 5 na realizację zadania pn. Słoneczne wakacje w Tczewie – 2.500,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy o pożytku.

 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. Procentowy udział przyznanej dotacji nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie.

 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, oferent jest zobowiązany do przedstawienia aktualizacji oferty w formie elektronicznej, za pomocą generatora wniosków Witkac.pl, oraz w wersji papierowej, stanowiącej wydruk z generatora wniosków Witkac.pl zawierającej zgodną sumę kontrolną zaktualizowanego zakresu rzeczowego i finansowego zadania, zwanego dalej aktualizacją. Papierowy wydruk aktualizacji oferty z generatora wniosków Witkac.pl powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

 4. Wkład pozafinansowy jest uznawany jedynie wówczas, kiedy konkurs zewnętrznego grantodawcy dopuszcza taką możliwość, przy czym określony w ofercie pozafinansowy wkład własny i jego wysokość musi być zbieżny z rodzajem i wysokością wkładu własnego zadania dofinansowanego przez grantodawcę zewnętrznego.

 5. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy o pożytku, które otrzymały dotację z funduszy Unii Europejskiej/innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego i powiatowego), tj. została podjęta decyzja o dofinansowaniu lub podpisano umowę.

 6. Warunkiem przyznania dofinansowania jest możliwość weryfikacji kategorii kosztów budżetu określonego we wniosku aplikacyjnym bądź w umowie o dofinansowanie ze środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej/innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub z funduszy krajowych z budżetem zawartym w ofercie. W tym celu należy przenieść kategorie kosztów z projektu unijnego/z innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub ze źródeł krajowych do kosztorysu w ofercie. Nie jest możliwe dodawanie do kosztorysu nowych pozycji, które nie mają odniesienia do budżetu zewnętrznego grantodawcy.

 7. W przypadku, gdy organizacja złożyła wniosek aplikacyjny i otrzymała decyzję o uzyskaniu dofinansowania ze środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej/innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub z funduszy krajowych, ale jeszcze nie podpisała umowy, Zarząd Powiatu Tczewskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy lub może podjąć decyzję o zmianie wysokości przyznanej dotacji w sytuacji, gdy z przedstawionych ostatecznych dokumentów będzie wynikało, że rzeczywisty zakres rzeczowy i finansowy realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie.

 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

 9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Powiatem Tczewskim.

IV. Warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w ciągu roku 2019.

 2. Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed datą zawarcia umowy z Powiatem Tczewskim, jednakże z przyznanej dotacji mogą być sfinansowane wyłącznie koszty powstałe i poniesione po zawarciu umowy.

 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, koszty realizacji zadania poniesione przed datą zawarcia umowy, mogą być finansowane wyłącznie z innych środków finansowych.

 4. Projekty wieloletnie mogą być rozpatrywane wyłącznie w części wniosku odnoszącego się do roku 2019. W tej sytuacji oferent powinien w ofercie konkursowej wspomnieć o pozostałych działaniach, traktując je jako szerszy kontekst realizacji zadania. Działania te (wykraczające poza ramy czasowe niniejszego konkursu) nie powinny być ujmowane w harmonogramie ani w kalkulacji.

 5. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

 6. Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty, które były niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, zostały uwzględnione w kosztorysie, zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania oraz zostały poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.

 7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów projektu, w wielkościach i na zasadach określonych przez zewnętrznego grantodawcę, z zastrzeżeniem ust. 8.

 8. W przypadku, gdy zewnętrzny grantodawca nie określił w procedurze konkursowej i/lub w umowie wielkości i zasad dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów projektu, dokonywanie przesunięć możliwe będzie z zastosowaniem następujących zasad:

1) do 20 % w ramach kosztów dotyczących danego działania;

2) do 10 % pomiędzy kosztami poszczególnych działań;

3) nie dopuszcza się przesunięć środków zaplanowanych na koszty realizacji działań na wydatki administracyjne.

 1. Zadanie powinno być realizowane na terenie powiatu tczewskiego w sposób umożliwiający w maksymalnym stopniu objęcie działaniami projektowymi mieszkańców powiatu tczewskiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację zadania poza terytorium powiatu tczewskiego.

 2. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do informowania we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego zadania, że zadanie jest dofinansowane ze środków Powiatu Tczewskiego oraz do umieszczenia stosownego logotypu, pobranego ze strony https://ngo.powiat.tczew.pl – zakładka Logotypy.

V. Warunki składania ofert

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy o pożytku, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania.

 2. Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (poz. 2057).

 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania:

1) elektronicznie – za pomocą generatora wniosków Witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl wraz z załączonym do oferty skanem wniosku aplikacyjnego złożonego do zewnętrznego grantodawcy, oraz

2) w wersji papierowej stanowiącej wydruk potwierdzenia złożenia oferty z generatora wniosków Witkac.pl, zawierający zgodną sumę kontrolną, wraz z kompletem wymaganych załączników.

 1. Potwierdzenie złożenia oferty dla swej ważności wymaga podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów i powinno być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną).

 2. Do oferty składanej w wersji papierowej, stanowiącej wydruk potwierdzenia złożenia oferty z generatora wniosków Witkac.pl, należy dołączyć następujące dokumenty, z zastrzeżeniem ust. 6:

1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku organizacji zarejestrowanej w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostę Tczewskiego nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

2) upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem;

3) oświadczenie o przedmiocie działalności statutowej oferenta lub statut organizacji;

4) kserokopię wniosku aplikacyjnego złożonego do zewnętrznego grantodawcy;

5) w zależności od etapu rozpatrywania wniosku aplikacyjnego:

a) kserokopię decyzji o przyznaniu dofinansowania, w przypadku kiedy oferent uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej/innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub z funduszy krajowych, ale nie podpisał jeszcze umowy,

b) kserokopię umowy o dofinansowanie zawierającą m.in. obowiązujący opis merytoryczny projektu, kosztorys i harmonogram rzeczowy zadania, w przypadku kiedy oferent uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej/innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub z funduszy krajowych i została podpisana umowa o dofinansowanie;

6) informację na temat źródła pozyskanego dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej/innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub z funduszy krajowych, tj. nazwę funduszu/programu, od którego oferent otrzymał dofinansowanie, a w przypadku niepodpisania umowy należy wskazać także przewidywany termin jej podpisania;

7) fragment regulaminu konkursu/programu/innego dokumentu zawierającego informację o zasadach udzielanego dofinansowania oraz wysokości wymaganego wkładu własnego, z podaniem źródła tej informacji.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 – 6, należy złożyć w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem.

VI. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty realizacji zadań konkursowych należy złożyć w wersji elektronicznej oraz papierowej:

1) do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 10:00 – w wersji elektronicznej za pomocą generatora wniosków Witkac.pl udostępnionego na stronie https://witkac.pl wraz z załączonym do oferty skanem wniosku aplikacyjnego złożonego do zewnętrznego grantodawcy, oraz

2) do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 15:00 – w wersji papierowej w postaci wydruku z generatora wniosków Witkac.pl potwierdzenia złożenia oferty, opatrzonego datą i podpisami osób uprawnionych, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew (decyduje data wpływu do Starostwa); dokumenty należy spakować w kopercie z nazwą oferenta i dopiskiem: „Konkurs ofert – dofinansowanie wkładu własnego 2019”, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 1. W przypadku wyczerpania puli środków finansowych przed dniem 31 lipca 2019 r. nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru wniosków. Informacja o wyczerpaniu środków finansowych i zakończeniu naboru wniosków zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie.

 2. Złożenie wygenerowanej z generatora wniosków Witkac.pl oferty realizacji zadania publicznego, opatrzonej datą i podpisami osób uprawnionych, zamiast wymaganego potwierdzenia złożenia oferty jest równoznaczne ze złożeniem potwierdzenia złożenia oferty i pozostanie bez wpływu na wynik oceny formalnej.

Reklama