Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie schroniska wraz z wyżywieniem dla ok. 40 bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni

Reklama
Nabór od 15.04.2019 do 02.05.2019 14:00
Urząd Miasta Gdyni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 1,604 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Bezdomni
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.

Cel zadania:

W ramach realizacji niniejszego zadania finansowana będzie działalność na rzecz bezdomnych osób i rodzin przebywających na terenie miasta Gdyni we wszystkie dni kalendarzowe w cyklu 24 godzinnym.

Realizacja zadania w schronisku polegać będzie na:

a. zapewnieniu schronienia osobom tego pozbawionym, w odpowiednich warunkach bytowych,

b. zapewnieniu trzech posiłków, w tym jednego gorącego,

c. umożliwieniu kąpieli oraz zmiany odzieży na czystą, d. umożliwieniu prania rzeczy osobistych,

e. prowadzeniu pracy socjalnej w szczególności, motywowaniu osób bezdomnych do samopomocy,

f. motywowaniu osób do podejmowania terapii, w tym terapii odwykowej,

g. ścisłej współpracy z Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni w szczególności polegającej na: - terminowym i systematycznym przekazywaniu informacji dotyczących osób przebywających w placówce oraz danych związanych z obsługą zadania, - współuczestnictwie w tworzeniu kontraktów socjalnych z osobami przebywającymi w schronisku, - uczestnictwie w planowaniu inicjatyw o charakterze systemowym mających na celu poprawę skuteczności realizowanego wsparcia,

h. działaniach na rzecz osób bezdomnych mających uwzględniać zasadę poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności światopoglądowej i wyznania,

i. zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym w placówce oraz realizacji innych zadań, zaakceptowanych przez Zleceniodawcę, wskazanych w ofercie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę,

j. organizacji działań aktywizacyjnych w szczególności o charakterze społecznym i prozdrowotnym dla mieszkańców schroniska.

Rodzaj i termin realizacji zadania

Dotacja zostanie przekazana do wysokości zabezpieczonych środków w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości 100% niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę, któremu przyznano dotację.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01 czerwca 2019 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

Rodzaj zadania publicznego: Prowadzenie schroniska wraz z wyżywieniem dla ok. 40 bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni.

Reklama