Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 15.04.2019 do 08.05.2019 15:15
Urząd Miejski w Mielnie - Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 50% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Burmistrz Mielna ogłosiła otwarty konkurs ofert nr 12/2019, priorytet: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

I. Rodzaj zadania:

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

Cel priorytetowy:

Wsparcie rodziny w zakresie organizacji aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mielno.

Rezultaty zadania:

Wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia dodatkowych informacji dotyczących planowanych rezultatów w pkt 6 III cz. oferty. Przykładowym rezultatem jest:

  • danie możliwości uczestnictwa w obozie sportowym, Przykładowe wskaźniki rezultatu (odpowiednio do wymienionych wyżej rezultatów):

  • organizacja 1 turnusu obozu sportowego.

Forma realizacji zadania: wspieranie

Opis zadania:

Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mielno.

Adresaci:

Dzieci i młodzież będąca mieszańcami gminy Mielno, członkami organizacji będącej oferentem.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 10 000 zł

Termin realizacji zadania: od 01 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno, teren Polski.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę.

Złożenie więcej niż jednej oferty jest błędem formalnym.

Dofinansowanie ze środków Gminy Mielno nie może przekroczyć 50% kosztów całkowitych

Udział wkładu własnego finansowego bądź świadczeń pobieranych od odbiorców zadania w stosunku do całkowitych kosztów zadania: nie mniej 15% kosztów całkowitych.

Udział wkładu własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego) w stosunku do całkowitych kosztów realizacji zadania: dopuszczalny.

Uwaga! – Przy wycenie własnego wkładu rzeczowego należy zastosować rynkowe stawki wypożyczenia danego sprzętu (np. sceny, usługi transportowej). Nie należy wyceniać w kosztorysie wkładu własnego rzeczowego zakupionego z dotacji Gminy Mielno. Można go jedynie opisać w posiadanych zasobach rzeczowych.

Reklama