Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Reklama
Nabór od 15.04.2019 do 08.05.2019 15:15
Urząd Miejski w Mielnie - Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Burmistrz Mielna ogłosiła otwarty konkurs ofert nr 11/2019: Porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Cel zadania:

Poprawa porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Mielno.
Rezultaty zadania:

Wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia dodatkowych informacji dotyczących planowanych rezultatów w pkt 6 III cz. oferty. Przykładowym rezultatem jest:

  • zabezpieczenie warunków do bezpiecznego wypoczynku na terenie gminy Mielno,

  • podniesienie kompetencji członków młodzieżowej ochotniczej służby pożarniczej, Przykładowe wskaźniki rezultatu (odpowiednio do wymienionych wyżej rezultatów):

  • ilość udzielonych interwencji okołoratowniczych przez patrole,

  • ilość osób, które zostały przeszkolone w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa pożarniczego.

Opis zadania:

Działania wspierające służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w zakresie wykonywanych przez nie zadań na terenie gminy Mielno (szczególnie służbę ratowniczą i pożarniczą).

Adresaci: osoby przebywające na terenie gminy Mielno, dzieci i młodzież z terenu gminy Mielno, mieszkańcy.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 15 000 zł

Termin realizacji zadania: od 01 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę.

Złożenie więcej niż jednej oferty jest błędem formalnym.

Dofinansowanie ze środków Gminy Mielno nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Udział wkładu własnego finansowego w stosunku do całkowitych kosztów zadania: nie mniej 15%

Udział wkładu własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego) w stosunku do całkowitych kosztów realizacji zadania: dopuszczalny.

Uwaga! – Przy wycenie własnego wkładu rzeczowego należy zastosować rynkowe stawki wypożyczenia danego sprzętu (np. sceny, usługi transportowej). Nie należy wyceniać w kosztorysie wkładu własnego rzeczowego zakupionego z dotacji Gminy Mielno. Można go jedynie opisać w posiadanych zasobach rzeczowych.

Reklama