Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 15.04.2019 do 08.05.2019 15:15
Urząd Miejski w Mielnie - Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 12 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 12 tys. PLN
Burmistrz Mielna ogłosiła otwarty konkurs ofert nr 10/2019, priorytet: Ratownictwo i ochrona ludności.

Cel zadania:

Stworzenie warunków do bezpiecznego wypoczynku na obszarach wodnych gminy Mielno.
Rezultaty zadania:

I. Wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia dodatkowych informacji dotyczących planowanych rezultatów w pkt 6 III cz. oferty. Przykładowym rezultatem jest:

  • danie możliwości uczestniczenia w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań nad wodą,

  • zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez na jeziorze Jamno,

  • danie możliwości do bezpiecznego uprawiania sportów wodnych na jeziorze Jamno,

II. Przykładowe wskaźniki rezultatu (odpowiednio do wymienionych wyżej rezultatów):

  • ilość przeszkolonych osób, ilość rozdysponowanych ulotek/materiałów drukowanych, innych publikacji na temat bezpieczeństwa w środkach masowego przekazu;

  • ilość zabezpieczonych imprez odbywających się na akwenach wodnych gminy Mielno,

  • ilość godzin dyżurów ratowniczych, ilość przeprowadzonych patroli i kontroli na akwenach wodnych gminy Mielno.

I. Rodzaj zadania:

Ratownictwo i ochrona ludności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych gminy Mielno zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482).

Cel priorytetowy:

Stworzenie warunków do bezpiecznego wypoczynku na obszarach wodnych gminy Mielno.

Forma realizacji zadania: wspieranie

Opis zadania:

Wykonywanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego: prowadzenie kontroli i patroli wodnych na akwenie jeziora Jamno, szkolenia z zakresu zachowania bezpieczeństwa nad wodą i udzielania pomocy.

Adresaci: turyści, osoby uprawiające sporty wodne na jeziorze Jamno, mieszkańcy gminy.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 12 000 zł

Termin realizacji zadania: od 01 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę.

Złożenie więcej niż jednej oferty jest błędem formalnym.

Dofinansowanie ze środków Gminy Mielno nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Udział wkładu własnego finansowego w stosunku do całkowitych kosztów zadania: nie mniej 15%

Udział wkładu własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego) w stosunku do całkowitych kosztów realizacji zadania: dopuszczalny.

Uwaga! – Przy wycenie własnego wkładu rzeczowego należy zastosować rynkowe stawki wypożyczenia danego sprzętu (np. motorówki). Nie należy wyceniać w kosztorysie wkładu własnego rzeczowego zakupionego z dotacji Gminy Mielno. Można go jedynie opisać w posiadanych zasobach rzeczowych.

Reklama