Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Turystyka i krajoznawstwo w zakresie organizacji imprez tematycznych budujących atrakcyjność turystyczną miejscowości

Reklama
Nabór od 15.04.2019 do 08.05.2019 15:15
Urząd Miejski w Mielnie - Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Burmistrz Mielna ogłosiła otwarty konkurs ofert nr 9/2019, priorytet: Turystyka i krajoznawstwo w zakresie organizacji imprez tematycznych budujących atrakcyjność turystyczną miejscowości.

Cel zadania:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poszczególnych miejscowości gminy Mielno poprzez zbudowanie atrakcyjnej oferty wydarzeń w trakcie i poza sezonem letnim.

Rezultaty zadania:

I. Wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia dodatkowych informacji dotyczących planowanych rezultatów w pkt 6 III cz. oferty. Przykładowym rezultatem jest:

  • uatrakcyjnienie oferty skierowanej do turystów w gminie Mielno,

  • wzmocnienie wizerunku miejscowości ….. w mediach regionalnych,

  • wydłużenie sezonu turystycznego w gminie Mielno,

  • zwiększenie atrakcyjności imprezy poprzez rozbudowę tematyczną wydarzenia.

II. Przykładowe wskaźniki rezultatu (odpowiednio do wymienionych wyżej rezultatów):

  • organizacja imprezy /imprez (tu wskazać ilościowo) tematycznej,

  • informacje medialne (wskazać poziom ilościowy – zaproszenia do udziału w wydarzeniu na poziomie mediów lokalnych/ regionalnych/ogólnopolskich),

  • przeprowadzenie imprezy w miesiącu czerwcu/wrześniu poza ścisłym sezonem,

  • ilość nowych atrakcji związanych z imprezą tematyczną.

. Rodzaj zadania:

Turystyka i krajoznawstwo w zakresie organizacji imprez tematycznych budujących atrakcyjność turystyczną miejscowości.

Cel priorytetowy: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poszczególnych miejscowości gminy Mielno poprzez zbudowanie atrakcyjnej oferty wydarzeń w trakcie i poza sezonem letnim.

Forma realizacji zadania: wspieranie

Opis zadania:

Zadanie dotyczy organizacji imprez na terenie gminy Mielno. Rekomendowane jest, aby proponowane zadanie spełniało następujące warunki:

a) imprezy mają mieć charakter tematyczny, co oznacza, że wszystkie elementy wydarzenia (biesiady, wieczoru itp.) są podporządkowane jednemu ustalonemu wcześniej motywowi. Wydarzenie może łączyć się z charakterem/specyfiką miejscowości.

UWAGA! obowiązuje zakaz ujmowania w kosztorysie w wydatkach z dotacji zakupu artykułów spożywczych na catering serwowany podczas imprezy dla jej uczestników odpłatnie, z wyjątkiem imprez, które bezpośrednio swoją tematykę opierają na serwowanych daniach np dzień śledzia). Wówczas należy skalkulować opłaty pobierane od uczestników w kosztorysie.

b) w budżecie każdej imprezy należy zaplanować wydatki związane z promocją wydarzenia np. druk ulotek, plakatów, reklamę, itp. oraz przedstawić plan promocji wydarzenia – wskazana jest współpraca z Centrum Kultury w Mielnie w zakresie promocji wydarzenia (np. CKM w Mielnie może zaproponować: namiot, windery, ewentualnie banner promocyjny);

c) każda impreza/wydarzenie w czasie sezonu letniego, powinno być zgłoszone do kalendarza Mieleńskiego Lata Artystycznego (Centrum Kultury w Mielnie). W związku z powyższym na etapie podpisywania umowy o wsparcie zadania wskazane jest określenie dokładnego terminu imprezy. Zastrzega się możliwość zmiany terminu imprezy, w związku z dopasowywaniem do pozostałych wydarzeń MLA. Wymogiem wobec oferenta, zawartym w umowie, jest przesłanie plakatu imprezy w wersji elektronicznej w celu zamieszczenia w kalendarzu imprez na stronie internetowej Gminy Mielno.

Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie obowiązku informacyjnego, który polega na umieszczaniu informacji o dofinansowaniu ze środków z Gminy Mielno na wszelkich materiałach związanych z wydarzeniem.

Adresaci: turyści, mieszkańcy gminy.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 80 000 zł

Termin realizacji zadania: od 01 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę.

Złożenie więcej niż jednej oferty jest błędem formalnym.

Dofinansowanie ze środków Gminy Mielno nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Udział wkładu własnego finansowego w stosunku do całkowitych kosztów zadania: nie mniej 15%

Udział wkładu własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego) w stosunku do całkowitych kosztów realizacji zadania: dopuszczalny.

Uwaga! – Przy wycenie własnego wkładu rzeczowego należy zastosować rynkowe stawki wypożyczenia danego sprzętu (np. sceny, usługi transportowej). Nie należy wyceniać w kosztorysie wkładu własnego rzeczowego zakupionego z dotacji Gminy Mielno. Można go jedynie opisać w posiadanych zasobach rzeczowych.

Reklama