Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

POWER 2.5: Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia...

Reklama
POWER 2.5: Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej
Nabór od 30.03.2019 do 30.04.2019 12:00
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Łączny budżet 5,988 mln PLN
Do 97% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19 „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej”.

Konkurs służy wyłonieniu 6 projektów, po jednym na każdy makroregion, których przedmiotem będą działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są:

· administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,

· jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

· stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

· organizacje pozarządowe,

· podmioty ekonomii społecznej,

· federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,

· związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,

· samorząd gospodarczy i zawodowy,

· partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

· uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe,

· jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Finanse:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 5 988 000 zł (podział kwoty na makroregiony został wskazany w Regulaminie konkursu)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 97,00%.

Wymagany wkład własny Wnioskodawcy w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi co najmniej 3,00% wartości projektu.

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Terminy składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 30.03.2019 br. (od godziny 0:00) do dnia 30.04.2019 br. (do godziny 12.00) na formularzu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA w ramach utworzonego przez IOK naboru.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej:

https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-00119

Reklama