Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs MEN: Międzynarodowa wymiana młodzieży

Reklama
Nabór od 12.04.2019 do 07.05.2019 23:59
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Łączny budżet 685 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Międzynarodowa wymiana młodzieży.

Szczegółowy opis zadania:

1) Zadanie polega na zorganizowaniu co najmniej jednej wizyty wzajemnej, tj. wizyty grupy młodzieży polskiej w kraju partnerskim oraz grupy młodzieży z kraju partnerskiego w Polsce.

2) Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej:

a) na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w łącznej wysokości 685.000 zł, w tym dla:

  • Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii – przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 435.000 zł,
  • Izraela –przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 250.000 zł,

b)maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 60.000 zł,

W wizytach uczestniczyć mogą: młodzież polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rówieśnicy w krajach partnerskich oraz ich opiekunowie/trenerzy/koordynatorzy.4)Wszystkie projekty zgłaszane w konkursie powinny uwzględniać następujące cele:

a) wzmacniać dialog oraz budować postawy otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi, w tym sprzyjać wzajemnemu przezwyciężaniu barier językowych.

b) promować wizerunek Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym oraz otwartego na nowoczesność.c)promować wiedzę o wspólnych punktach historii i kultury (ludziach, miejscach, wydarzeniach, utworach), które łączą Polskę i kraj uczestniczący w projekcie.

5) Priorytetowo traktowane będą projekty, które zakładają realizację co najmniej jednego z poniższych założeń: a) zaangażowanie młodzieży w działania prospołeczne,

b) kontynuacja współpracy po realizacji projektu,

c)aktywizacja młodzieży i rozwijanie w nich kompetencji miękkich (np. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości).

6) Oczekiwane jest uwzględnianie w projektach młodzieży z różnych środowisk, w tym osób wymagających wsparcia.

7) Podmioty organizujące kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży są obowiązane w szczególności spełniać wymogi dla organizatorów wypoczynku, określone w art. 92a-92s ustawy z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z2018 r. poz.1457, z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 92t tej ustawy.

8) Podmioty organizujące wszelkiego rodzaju wyjazdy dzieci i młodzieży w czasie trwania nauki szkolnej obowiązane są w szczególności spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz.1055).

9) Organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad dziećmi, mają obowiązek sprawdzić, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej do działalności osoby znajdują się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, dostępnym na stronie http://rps.ms.gov.plzgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym(Dz.U. z 2018r. poz. 405).

10) W ramach współpracy z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją i Mołdawią oferta może obejmować zasięgiem współpracę z jednym bądź wieloma spośród wskazanych państw. Projekty realizowane z udziałem innych krajów nie będą rozpatrywane. W przypadku projektów wielostronnych, wizyta grupy młodzieży polskiej musi się odbyć przynajmniej w jednym z krajów partnerskich.

11) W ramach współpracy z Izraelem, dodatkowo projekty powinny być realizowane zgodnie z jednym z następujących tematów:

a)poznawanie współczesnych realiów drugiego kraju, na bazie wspólnych zainteresowań młodych ludzi,

b)poznawanie historii i kultury Żydów polskich,c)Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej (np. Irena Sendlerowa, rodzina Ulmów, Jan i Antonina Żabińscy)d)rozwinięcie kontaktów oraz współpracy pomiędzy szkołami w oparciu o program Ośrodka Rozwoju Edukacji pn: „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Uwaga! Konkurs kierowany jest tylko do projektów dotyczących współpracy dwustronnej Polska-Izrael. Projekty realizowane z udziałem innych krajów, tj. projekty wielostronne, nie będą rozpatrywane.

12) MEN zastrzega sobie prawo do dokonania zmian limitów środków publicznych pomiędzy środkami publicznymi przeznaczonymi dla grupy państw: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, a środkami publicznymi przeznaczonymi dla Izraela,

13) W ramach zadania finansowane z dotacji MEN mogą być:a)koszty związane z programem pobytu w Polsce (np. zakwaterowanie, wyżywienie i transport lokalny),b)koszty podróży grupy polskiej do kraju partnerskiego i z powrotem.

14) Z dotacji MEN nie mogą być finansowane:

a)koszty podróży grupy młodzieży z kraju partnerskiego do Polski,

b)koszty związane z realizacją programu w kraju partnerskim(np. zakwaterowanie, wyżywienie i transport lokalny),

15) Sugeruje się, aby koszty realizacji projektu ze środków dotacji:

a) w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uczestnika –jednostka: osobo/dzień nie przekraczały kwoty 150 zł,

b) wynagrodzenie trenerów –jednostka godzinowa (60 min.) nie przekraczały kwoty 100 zł.

Przekroczenie limitów spowoduje obniżenie oceny w części dotyczącej budżetu oferty w kategorii – realność i oszczędność planowanych kosztów (§ 4 ust. 6 pkt 2 lit. b Regulaminu).

16)Zadanie nie może być realizowane przez operatorów w trybie określonym w art. 14 ust.1a i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Termin składania ofert: 7 maja 2019r. Uwaga! W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Reklama