Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie narkomanii

Reklama
Nabór od 12.04.2019 do 06.05.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 345 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu: I. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz II. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.

I. Zakres: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. O działalności leczniczej (tj. dz. U. Z 2018 r. Poz. 2190 z późn. zm.)

ZADANIE NR 1. Wspieranie działań mających wpływ na kształtowanie się prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. – kwota 70 000,00 zł

ZADANIE NR 2. Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. – kwota 60 000,00 zł

ZADANIE NR. 3. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego - kwota 50 000,00 zł

ZADANIE NR. 4. Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego. – 15 000,00 zł

ZADANIE NR. 5. Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. – kwota 55 000,00 zł

II. Zakres przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii

ZADANIE NR. 1. Wspieranie działań o charakterze informacyjno – edukacyjnym mających na celu ograniczanie stosowania środków psychoaktywnych– kwota 35 000,00 zł

ZADANIE NR. 2. Wspieranie rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.– kwota 25 000,00 zł

ZADANIE NR. 3. Wspieranie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. - kwota 20 000,00 zł

ZADANIE NR. 4. Wspieranie działań sprzyjających prowadzeniu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych.– kwota 15 000,00 zł

Oferty należy składać w sekretariacie Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, II piętro pok. 203 lub przesłać pocztą.

Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 06 maja 2019 roku.

UWAGA: DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO (potwierdzona stosowną pieczątką, a nie data stempla pocztowego).

Reklama