Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie narkomanii - wydłużony termin składania ofert

Reklama
Nabór od 12.04.2019 do 06.05.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 345 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu: I. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz II. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.

I. Zakres: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. O działalności leczniczej (tj. dz. U. Z 2018 r. Poz. 2190 z późn. zm.)

ZADANIE NR 1. Wspieranie działań mających wpływ na kształtowanie się prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. – kwota 70 000,00 zł

ZADANIE NR 2. Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. – kwota 60 000,00 zł

ZADANIE NR. 3. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego - kwota 50 000,00 zł

ZADANIE NR. 4. Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego. – 15 000,00 zł

ZADANIE NR. 5. Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. – kwota 55 000,00 zł

II. Zakres przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii

ZADANIE NR. 1. Wspieranie działań o charakterze informacyjno – edukacyjnym mających na celu ograniczanie stosowania środków psychoaktywnych– kwota 35 000,00 zł

ZADANIE NR. 2. Wspieranie rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.– kwota 25 000,00 zł

ZADANIE NR. 3. Wspieranie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. - kwota 20 000,00 zł

ZADANIE NR. 4. Wspieranie działań sprzyjających prowadzeniu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych.– kwota 15 000,00 zł

Oferty należy składać w sekretariacie Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, II piętro pok. 203 lub przesłać pocztą.

Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 06 maja 2019 roku.

UWAGA: DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO (potwierdzona stosowną pieczątką, a nie data stempla pocztowego).

Reklama