Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 11.04.2019 do 06.05.2019 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 56,286 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Opis zadania:

1. Głównymi beneficjentami zadania są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością wraz z opiekunami, uczący się na terenie Dzielnicy Bemowo, zamieszkujący na terenie Dzielnicy Bemowo oraz płacący podatek na terenie Dzielnicy Bemowo. Wszyscy beneficjenci zadania winni posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

2. Zadanie obejmuje: organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych, stacjonarnych dla osób o wszystkich grupach niepełnosprawności z wykorzystaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych (w tym m.in. obiekty szkolne, Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Sportów Miejskich, Ośrodek Sportu i Rekreacji) oraz terenów zielonych (m.in. Park Górczewska, Fort Bema, Osiedle Przyjaźń) na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

3. Finansowanie może dotyczyć:

• wynagrodzenie brutto kadry prowadzącej zajęcia (trener I klasy, trener II klasy, instruktor). Osoby prowadzące zajęcia winny mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób niepełnosprawnych,

• obsługi sędziowskiej (przy organizacji zawodów),

• obsługi technicznej bezpośrednio związanej z organizacją zajęć sportowych i rekreacyjnych – do 5%,

• obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej do 3% całkowitego kosztu zadania,

• koordynatora/kierownika – do 10% całkowitego kosztu zadania,

• obsługi medycznej (przy organizacji zawodów),

• wynajmu obiektów sportowych,

• zakupu lub wynajmu sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć,

• ubezpieczenia zawodników.

4. Finansowanie zadania nie obejmuje w szczególności:

• wyżywienia,

• odżywek, leków i medykamentów,

• transportu.

UWAGA:

Na prośbę komisji konkursowej należy przedłożyć prawo do posiadania, dysponowania, udostępnienia, użyczenia, wynajmu bazy lokalowej, przestrzeni w formie m.in. rekomendacji, listu intencyjnego, certyfikatu potwierdzającego możliwość realizacji zadania (celem dokonania merytorycznej oceny oferty).

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do dnia 6 maja 2019 roku do godz. 15.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2019 roku do godz. 15.00 w punkcie podawczym Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (parter, stanowisko 1i 2) przy ul. Powstańców Śląskich 70 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – Wydział Sportu i Rekreacji, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama