Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs MEN: Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych

Reklama
Nabór od 09.04.2019 do 30.04.2019 23:59
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Łączny budżet 800 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 800 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:„Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”.

Program powinien rozwijać kompetencje uczniów z:

a) zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,

b) zakresu nauk humanistycznych,

c) zakresu uzdolnień artystycznych;

Preferowane będą projekty:

a) upowszechniające wartości patriotyczne, w tym historię danego regionu,

b) uwzględniające trwałość działania skutków projektu wobec uczestników, po zakończeniu projektu,

c) których działania będą odbywały się przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

d) przewidujące współpracę ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi lub artystycznymi,

e) składane przez podmioty posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań na rzecz ucznia zdolnego lub/i udokumentowaną współpracę ze środowiskiem naukowym na rzecz ucznia zdolnego,

f) uwzględniające efektywną rekrutację, która zapewni równy dostęp uczniów z całego kraju,

g) uwzględniające nieodpłatną realizację zajęć edukacyjnych uczestników (spotkań, warsztatów, obozów naukowych, zajęć na uczelniach itp.),

h) których liczba uczestników – bezpośrednich odbiorców przewidywanych działań, będzie wynosiła powyżej 50 osób.

Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.

Formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie wydrukować.4.Wydrukowany i podpisany formularz oferty należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami.

Treść oferty w postaci elektronicznej i papierowej muszą być zgodne. W przypadku różnic decyduje wersja papierowa oferty.

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione doskładania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Właściwość osoby podpisującej ofertę jest sprawdzana w oparciu o postanowienia § 2 ust. 9-11Regulaminu konkursu.

Do oferty należy dołączyć załączniki określone w § 2 ust. 10regulaminu konkursu.

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Al. J. Ch. Szucha 2500-918 Warszawa

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2019 r.

Uwaga! W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Reklama