Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań w dziedzinie turystyki w 2019 r. pn. ”Małopolska Gościnna – II edycja”

Reklama
Nabór od 05.04.2019 do 21.04.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 1,481 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2019 r. pn. ”Małopolska Gościnna – II edycja”.

Opis konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki dotyczących rozwoju, utrzymania, aktywizacji i promocji produktów oraz oferty turystycznej w regionie, w tym w zakresie wspierania markowych produktów turystycznych oraz kreowania innowacyjnej i atrakcyjnej oferty czasu wolnego.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie/sfinansowanie następujących rodzajów zadań:

Priorytet 1. Tworzenie, rozwój i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej w zakresie turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem szlaków dziedzictwa kulturowego i turystyki religijnej.

W ramach Priorytetu planuje się dofinansowanie następujących działań:

  • Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej – dofinansowanie otrzyma projekt zakładający w szczególności organizację w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019r. min. 25 turystycznych przejazdów kolejowych z wykorzystaniem historycznego składu kolejowego oraz zintegrowaną promocję produktu „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej”.

Przewiduje się wybór i dofinansowanie 1 oferty do kwoty 350 000 zł. Zadanie realizowane będzie w formie wsparcia.

  • Małopolskie Szlaki Dziedzictwa - w ramach działania dofinansowanie otrzymają niekonwencjonalne i oryginalne projekty mające na celu rozwój, aktywizację i promocję oferty turystyki kulturowej w regionie, w tym turystyki religijnej.

Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż 1 oferty. Zadania realizowane będą w formie wsparcia.

Priorytet 2. Tworzenie, rozwój i promocja oferty turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem oferty turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich oraz działań z zakresu ekoturystyki.

W ramach Priorytetu planuje się dofinansowanie m.in. następujących działań:

  • podnoszenie standardu szlaków i tras turystycznych w regionie poprzez realizację prac związanych m.in. z renowacją i doposażeniem szlaków turystycznych w niezbędną infrastrukturę, poprawa bezpieczeństwa turystów korzystających z infrastruktury szlaków i tras turystycznych, popularyzacja szlaków i tras turystycznych oraz różnorodnych form aktywności na szlakach i trasach turystycznych,
  • tworzenie, rozwój, promocja i podnoszenie jakości produktów turystyki wiejskiej w oparciu o autentyczne elementy oferty regionalnej, wynikające z lokalnej tradycji, historii miejsc oraz oferty związanej z dziedzictwem kulturowym wsi, produktami tradycyjnymi oraz rękodziełem opartym o wzornictwo regionalne; działania obejmują również rozwój enoturystyki w regionie,
  • rozwój i popularyzacja turystyki zrównoważonej m.in. poprzez tworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenach atrakcyjnych przyrodniczo, organizację akcji i wydarzeń promujących turystykę zrównoważoną oraz proekologiczne zachowania na trasach turystycznych i w obszarach turystycznych,
  • promocja oferty turystycznej regionu oraz organizacja wydarzeń turystycznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym; wsparcie nie będzie przyznawane na dofinasowanie organizacji wyjazdów turystycznych (np. wycieczki szkolne, zorganizowane wycieczki turystyczne dla ograniczonej liczby osób), organizacja wizyt studyjnych jest możliwa, pod warunkiem, że stanowi integralną część szerszego projektu.

Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej, niż jednej oferty. Zadania realizowane będą w formie wsparcia.

Priorytet 3. Łączy nas Małopolska turystyka.

W ramach Priorytetu planuje się dofinansowanie m.in. następujących działań:

  • organizacja study tours, forów, worshopów dla przedsiębiorstw turystycznych celem budowania partnerstwa i wspierania rozwoju współpracy sieciowej, ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji i sieciowania oferty turystycznej Małopolski oraz tworzenia kodeksów dobrych praktyk w turystyce,
  • organizacja szkoleń branżowych w turystyce z zakresu m.in.: tworzenia, rozwijania i promowania markowych produktów turystycznych w formule sieciowej, zarządzania produktem i przedsiębiorstwem turystycznym, aktualnych trendów w turystyce, marketingowego podejścia do budowy produktów turystycznych i konkurencyjnej oferty turystycznej; korzyści z rozwoju turystyki zrównoważonej na terenach chronionych,
  • promocja i rozwój społecznej certyfikacji usług turystycznych (tj. m.in. usług noclegowych, gastronomicznych, przewodnickich, transportowych) i produktów turystycznych.

Zadanie dedykowane podmiotom zrzeszającym branżę turystyczną w wymiarze lokalnym i regionalnym.

Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej, niż jednej oferty. Wartość środków finansowych – do kwoty 150 000 zł. Zadania realizowane będą w formie wsparcia.

Priorytet 4. Zadanie zgłoszone w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego pn. „Poznaj swój kraj poprzez podróże z gminą Tarnów” – w ramach zadania planuje się sfinansowanie projektu dopuszczonego do realizacji w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, mającego na celu popularyzację i promocję atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.

Przewiduje się wybór i sfinansowanie jednej oferty obejmującej cały zakres zadania do kwoty 95 000 zł. Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację zadań wybranych w ramach konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 1 481 000 złotych (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Zarząd Województwa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do zmiany puli środków finansowych na dofinansowanie/sfinansowanie zadań realizowanych w ramach konkursu.

Zadania realizowane będą w formie wsparcia (oferenci są zobowiązani wykazać się wkładem własnym) i powierzenia.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki związane z realizacją zadań poniesione najwcześniej od daty zawarcia umowy.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 kwietnia 2019 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2019 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji na realizację zadania. Kwota przyznanej dotacji, może być niższa od wnioskowanej.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria wyboru ofert zawiera Regulamin konkursu, stanowiący załącznik do uchwały.

Kogo dotyczy?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz stowarzyszenie zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.).

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki i Sportu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z dziedzinie turystyki w 2019 r. pn. MAŁOPOLSKA GOŚCINNA – II edycja”

Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Nie dotyczy

Internet

Informacje na temat wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet
Uwaga: Możliwość złożenia dokumentów przez Internet uzależniona jest od regulaminu danego konkursu.

Termin składania ofert:

2019-03-21

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama