Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych finansowana ze środków PFRON

Reklama
Nabór od 04.04.2019 do 25.04.2019 15:30
Urząd Miejski w Białymstoku - Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 350 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. PLN
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Celem konkursu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.

Rodzaje zadań:

Wysokość środków

 1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
 4. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
 5. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
 6. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

a) doradztwo zawodowe,

b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

 1. zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia;

7a) utrzymanie psów asystujących;

 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników;
 2. organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
 3. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
 4. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
 5. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
  a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.
 6. świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Termin realizacji zadań: od dnia 01.06.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.

Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 25.000 zł na jedno zadanie.

Jeden oferent może w konkursie złożyć wyłącznie 1 ofertę. Oferta może obejmować tylko jedno zadanie.

Kwota przyznanej dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem.

Zadania muszą być realizowane na terenie Miasta Białystok;

Grupą docelową są osoby z niepełnosprawnościami oraz członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowaniw proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie Miasta Białystok.

Cel zadania publicznego musi być wskazany w ofercie w pkt. III. 3- syntetyczny opis zadania i musi być spójny z założonymi rezultatami.

Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20% całkowitej wartości przyznanej kwoty dotacji.

Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

Reklama