Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla rodziców oraz opiekunów w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi w...

Reklama
Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla rodziców oraz opiekunów w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
Nabór od 03.04.2019 do 26.04.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 800 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Opis zadania:

Zadanie publiczne w zakresie współpracy Miasta z organizacjami określone jest w Programie Rodzina na lata 2010-2020 . Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w latach 2019-2020 wpisuje się w cel Priorytet I cel 4: Podnoszenie kompetencji rodziny.

Głównym założeniem konkursu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wychowaniu dziecka. Badania które przeprowadził Instytut Rozwoju Emocji dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych w zakresie inteligencji emocjonalnej pokazały, że opiekunowie, nauczyciele i rodzice są niewystarczająco dobrze przygotowani do pracy z dziećmi, jeżeli chodzi o rozwijanie umiejętności emocjonalnych i społecznych.
Coraz więcej dzieci ma problemy z emocjami, nie potrafi ich prawidłowo rozpoznawać, nazywać i regulować. Opiekunowie odgrywają ważną rolę w życiu dziecka, ponieważ tak jak rodzice zapoznają ich ze światem emocji. Pokazują jak powinno się na nie reagować, wyrażać i regulować. Rodzice nie dają sobie rady z emocjami dziecka, mają problem ze swoimi emocjami, a ich metody wychowawcze powodują, że dziecko zamiast prawidłowo rozwijać nabywa nawyki, które utrudnią mu życie w niedalekiej przyszłości. Niski poziom kompetencji emocjonalnych może być przyczyną wielu negatywnych zjawisk występujących w żłobkach. Nieumiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami, nieadekwatne reakcje na emocje swoje czy innych osób lub ich sztywność, nerwowość, podejrzliwość, brak poszanowania indywidualności innych osób, pesymizm przejawiany przez opiekuna bez wątpienia przekłada się na jakość relacji rodzica z dzieckiem jaki również na relację opiekunów z dziećmi.

Treść działań wraz z opisem:

Przeprowadzenie programu edukacyjnego: warsztaty i szkolenia z inteligencji emocjonalnej skierowane zarówno do rodziców dzieci i opiekunów w żłobkach

a. Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku do lat 3 lat, w szczególności z zakresu rozwoju inteligencji emocjonalnej.

Sposób realizacji:

· warsztaty rozwoju inteligencji emocjonalnej dla rodziców;

· warsztaty prowadzone po godzinie 17:00 w tygodniu lub weekend;

· warsztaty podzielone na co najmniej II bloki tematyczne;

· liczba osób w grupie dostosowana do prowadzonych warsztatów.

Przykładowy zakres tematyczny spotkań:

· Jak rozróżniać potrzeby od emocji;

· Jak rozpoznawać swoje uczucia;

· Jak rozpoznawać uczucia dziecka;

· Jak uniknąć błędów własnych rodziców;

· Jak robić przestrzeń na emocje dziecka.

b. Szkolenie dla opiekunów żłobkowych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności z zakresu rozwoju inteligencji emocjonalnej.

Sposób realizacji:

· szkolenie rozwoju inteligencji emocjonalnej dla opiekunów żłobkowych;

· materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia;

· liczba osób w grupie dostosowana do formy szkolenia.

Przykładowy zakres tematyczny spotkań:

· specjalistyczna wiedza na temat inteligencji emocjonalnej;

· skuteczne umiejętności i wytyczne do codziennej profilaktyki opartej o rozwój inteligencji emocjonalnej;

· rola inteligencji emocjonalnej w edukacji;

· jak zbudować w placówce inteligentne emocjonalnie środowisko.

Odbiorcy zadania:

  1. Rodzice dzieci w wieku do lat 3 mieszkający na terenie m. st. Warszawy, których dzieci są pod opieką żłobków publicznych i placówek niepublicznych dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3;

  2. Opiekunowie w żłobkach publicznych i placówkach niepublicznych dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login do dnia 26.04.2019 roku do godz. 15:00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2019 roku do godz. 15:00. w Biurze Pomocy Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama