Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Finansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania publiczne

Reklama
Nabór od 03.04.2019 do 31.05.2019 23:59
Miasto Bydgoszcz - Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 50% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2018-2019 w zakresie: dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania publiczne skierowane do mieszkańców Bydgoszczy, dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego Miasta Bydgoszczy)

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 60, poz. 1909).

  1. Środki finansowe z budżetu Miasta Bydgoszczy mogą być przyznane na dofinansowanie tzw. „wkładu własnego” organizacji do projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego Miasta Bydgoszczy).

  2. Maksymalna kwota dofinansowania może stanowić do 50% wkładu własnego. Pozostała część wymaganego finansowego wkładu własnego nie może być dofinansowana z innych środków budżetu Miasta Bydgoszcz. W przypadku projektów o szczególnej wartości dla Miasta Bydgoszcz, Prezydent Miasta Bydgoszczy może zwiększyć poziom procentowy dofinansowania i maksymalną kwotę dotacji.

4. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 2.000 zł.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

6. Priorytetowo będą traktowane zadania ujęte w Programie Współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (aktualnym dla danego roku składania wniosku o dofinansowanie wkładu własnego).

7. Prezydent Miasta Bydgoszczy przyznaje dotacje celowe na realizację zadań wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.

8. W przypadku uzyskania dofinansowania w niniejszym konkursie ofert, organizacja nie może się ubiegać o inne dodatkowe środki z budżetu Miasta na to zadanie. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące nieubiegania się o inne dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy. Wzór stosownego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia 76/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5.02.2018

9. W przypadku, gdy Oferent jest w trakcie ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, ale na chwilę składania oferty w niniejszym Konkursie nie otrzymał decyzji o jej przyznaniu, dotacja z budżetu Miasta Bydgoszczy może zostać przyznana warunkowo, pod warunkiem otrzymania w/w środków finansowych.

  1. Podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych na wsparcie realizacji zadania będzie możliwe dopiero po otrzymaniu przez oferenta dotacji ze środków innych niż budżet samorządu gminnego Miasta Bydgoszczy i przedstawieniu dowodu ich uzyskania (w postaci umowy, porozumienia lub innego dokumentu potwierdzającego otrzymanie przez oferenta dotacji) w Urzędzie Miasta Bydgoszczy – w Zespole ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Jest to warunek niezbędny do zawarcia umowy z oferentem.

11. W sytuacji, kiedy z przedstawionych ostatecznych dokumentów będzie wynikało, że rzeczywisty zakres rzeczowy i finansowy realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, Prezydent Miasta Bydgoszczy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy lub może podjąć decyzję o zmianie wysokości przyznanej dotacji.

12. Prezydent Miasta Bydgoszczy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że:

  • podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;
  • zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Bydgoszcz.

Warunki konkursu znajdują się w Załączniku nr 1 - Ogłoszenie konkursu.

Reklama