Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Program dotacyjny „Wspólnie dla dziedzictwa 2019”

Reklama
Nabór od 01.04.2019 do 30.04.2019 15:00
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Podmioty, które zamierzają realizować działania w ramach EDD mogą skorzystać z porady i konsultacji  p. koordynator EDD Eweliny Warnel: ewarnel@nid.pl
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje od 10 tys. do 80 tys. PLN
Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór do Programu dotacyjnego „Wspólnie dla dziedzictwa 2019”.

Celem strategicznym Programu jest wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego a także wzrost społecznego zaangażowania w proces ochrony i opieki nad nim.

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:

  • prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do ewidencji zabytków i w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczania, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku;
  • działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
  • działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
  • działania edukacyjne oraz popularyzujące dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa i wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 30 kwietnia 2019 r., przy czym:

  • wnioski elektroniczne składane za pomocą systemu Witkac.pl będą przyjmowane do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00,
  • podpisane papierowe potwierdzenia złożenia wniosku mogą być wysyłane do końca dnia 30 kwietnia 2019 r. (liczy się data stempla nadawczego).

UWAGA! W systemie elektronicznym pojawiający się termin "oferta" oznacza wniosek.

Zapraszamy do uważnego zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie zawartymi w Regulaminie Programu. Wskazówki do prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie znajdują się w opublikowanej instrukcji wypełniania wniosku 2019.

WAŻNE! W trakcie trwania naboru możliwe są korekty i uzupełnienia do Wniosku. W tym celu należy zgłosić mailem, na adres wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków do Programu, prośbę o odblokowanie Wniosku, ze wskazaniem części Wniosku, w której mają być wprowadzone korekty i/lub uzupełnienia. Zgłoszenie musi być wysłane najpóźniej na 24 godziny przed zamknięciem naboru.

Reklama