Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 01.04.2019 do 24.04.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Cel zadania:

rozwijanie kompetencji kulturowych uczestników zajęć

Rezultaty zadania:

zwiększenie umiejętności odbioru i interpretacji zjawisk z zakresu kultury i sztuki wśród uczestników zajęć

W ramach realizacji zadania będą prowadzone działania mające na celu rozwijanie kompetencji kulturowych i wrażliwości artystycznej uczestników zajęć. W trakcie zajęć dzieci i młodzież będą mieć możliwość uczenia się umiejętności kreatywnego myślenia oraz pobudzania i wykorzystywania wyobraźni. Zajęcia będą ukierunkowane na kształtowanie ekspresji artystycznej, doświadczanie kontaktu z dziełami sztuki, rozwijanie aktywności twórczej oraz rozwijanie poczucia estetyki i dobrego smaku, a także zdobywanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego. Zasoby wiedzy zdobywanej podczas zajęć z zakresu dziedzictwa kulturowego mogą obejmować również dziedzictwo kulturowe w wymiarze lokalnym.

Osoby realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i znać specyfikę dzielnicy. Od oferentów oczekuje się przedstawienia ramowego programu zajęć. Oferent jest zobowiązany do opisania i zdefiniowania grupy odbiorców zadania, w tym określenia minimalnej liczby odbiorców zadania oraz określenia sposobu pozyskania uczestników zajęć.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do zapewnienia kompleksowej obsługi organizacyjno-technicznej zadania, w tym zapewnienia bazy lokalowej do prowadzenia zajęć i uzyskania wszelkich wymaganych, niezbędnych do realizacji zadania pozwoleń i zgód. Przy planowaniu kosztów zadania należy uwzględnić koszty promocji zadania. Treść materiałów promocyjnych oferent będzie zobowiązany uzgodnić z Wydziałem Kultury dla Dzielnicy Praga-Północ.

W przypadku realizacji zadania w formie wsparcia wycena wkładu osobowego oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju. Oferent powinien w tym przypadku przedstawić sposób wyliczenia tych stawek, na przykład przeprowadzenie oszacowania rynku. W przypadku prac niewymagających żadnych kwalifikacji przy wycenie należy posługiwać się stawką godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.

W przypadku ujęcia w kosztorysie zadania następujących wydatków takich jak:

  • opłaty telekomunikacyjne (np. Internet, telefon),

  • opłaty związane z transportem (np. paliwo),

  • opłaty związane z użytkowaniem lokali (np. czynsz, prąd, ogrzewanie, woda itp.),

  • koszty bankowe (np. opłaty za przelewy, opłaty za prowadzenie rachunku itp.),

w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko ta część wydatków, która jest związana wyłącznie z realizacją ww. zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w punkcie VI.3 oferty: „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 24 kwietnia 2019 roku do godz. 16.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2019 roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama