Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 01.04.2019 do 24.04.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Cel zadania:

rozwijanie kompetencji kulturowych uczestników zajęć

Rezultaty zadania:

zwiększenie umiejętności odbioru i interpretacji zjawisk z zakresu kultury i sztuki wśród uczestników zajęć

W ramach realizacji zadania będą prowadzone działania mające na celu rozwijanie kompetencji kulturowych i wrażliwości artystycznej uczestników zajęć. W trakcie zajęć dzieci i młodzież będą mieć możliwość uczenia się umiejętności kreatywnego myślenia oraz pobudzania i wykorzystywania wyobraźni. Zajęcia będą ukierunkowane na kształtowanie ekspresji artystycznej, doświadczanie kontaktu z dziełami sztuki, rozwijanie aktywności twórczej oraz rozwijanie poczucia estetyki i dobrego smaku, a także zdobywanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego. Zasoby wiedzy zdobywanej podczas zajęć z zakresu dziedzictwa kulturowego mogą obejmować również dziedzictwo kulturowe w wymiarze lokalnym.

Osoby realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i znać specyfikę dzielnicy. Od oferentów oczekuje się przedstawienia ramowego programu zajęć. Oferent jest zobowiązany do opisania i zdefiniowania grupy odbiorców zadania, w tym określenia minimalnej liczby odbiorców zadania oraz określenia sposobu pozyskania uczestników zajęć.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do zapewnienia kompleksowej obsługi organizacyjno-technicznej zadania, w tym zapewnienia bazy lokalowej do prowadzenia zajęć i uzyskania wszelkich wymaganych, niezbędnych do realizacji zadania pozwoleń i zgód. Przy planowaniu kosztów zadania należy uwzględnić koszty promocji zadania. Treść materiałów promocyjnych oferent będzie zobowiązany uzgodnić z Wydziałem Kultury dla Dzielnicy Praga-Północ.

W przypadku realizacji zadania w formie wsparcia wycena wkładu osobowego oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju. Oferent powinien w tym przypadku przedstawić sposób wyliczenia tych stawek, na przykład przeprowadzenie oszacowania rynku. W przypadku prac niewymagających żadnych kwalifikacji przy wycenie należy posługiwać się stawką godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.

W przypadku ujęcia w kosztorysie zadania następujących wydatków takich jak:

  • opłaty telekomunikacyjne (np. Internet, telefon),

  • opłaty związane z transportem (np. paliwo),

  • opłaty związane z użytkowaniem lokali (np. czynsz, prąd, ogrzewanie, woda itp.),

  • koszty bankowe (np. opłaty za przelewy, opłaty za prowadzenie rachunku itp.),

w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko ta część wydatków, która jest związana wyłącznie z realizacją ww. zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w punkcie VI.3 oferty: „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 24 kwietnia 2019 roku do godz. 16.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2019 roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama