Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja programów mających na celu zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+)

Reklama
Nabór od 29.03.2019 do 07.05.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 253,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 253,5 tys. PLN
Seniorzy
Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Nazwa zadania konkursowego:

Realizacja programów mających na celu zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poprzez ich aktywizację i integrację.

Forma realizacji zadania: wsparcie lub powierzenie.

Adresaci zadania:

Adresatami zadania są mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w wieku 60+. Realizator zadania powinien w miarę możliwości umożliwić korzystanie z programu osobom niepełnosprawnym z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Cel zadania:

Celem realizacji zadania publicznego jest rozwój oferty skierowanej do seniorów z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ukierunkowanej na:

 • poprawę bezpieczeństwa osób starszych (w szczególności samotnie zamieszkujących);
 • przekazywanie wiedzy dotyczącej pomyślnej i aktywnej starości;
  • zwiększanie aktywności społecznej osób starszych, w tym aktywności w środowisku lokalnym;
  • zwiększanie wśród osób starszych wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych, funkcjonowania we współczesnym świecie oraz nowoczesnych technologii i mediów;

Rezultaty zadania:

 • wzrost poziomu bezpieczeństwa osób starszych z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;
  • zmniejszenie skali izolacji i osamotnienia osób starszych z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poprzez wzrost poziomu integracji społecznej i międzypokoleniowej;
  • niwelowanie barier dla czynnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
 • zwiększenie przez osoby starsze z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym;
 • zwiększenie liczby seniorów objętych ofertą integracyjną i aktywizującą wspieraną ze środków Dzielnicy: co najmniej 20% odbiorców zadania powinno rekrutować się spośród osób nie korzystających w ciągu ostatnich trzech lat z oferty Dzielnicy w zakresie programów realizowanych na rzecz seniorów;
 • poprawa wizerunku starości w społeczeństwie wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz wzrost poziomu integracji międzypokoleniowej.

Oczekiwania dotyczące działań realizowanych w ramach zadania:

 • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa seniorów, w tym: działania informacyjne dotyczące zjawiska kradzieży i wyłudzeń z wykorzystaniem różnorodnych metod (m.in. tak zwaną metodą „na wnuczka” i „na policjanta”), edukacja
  z zakresu nieuczciwych praktyk konsumenckich i marketingowych stosowanych wobec seniorów, porady i wsparcie z zakresu zapobiegania przemocy i dyskryminacji ze względu na wiek oraz rozwiązywania konfliktów międzypokoleniowych;

Dodatkowe uwagi:

W ramach zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

Wskaźniki dotyczące realizacji zadania:

liczba godzin w ramach poszczególnych działań.

liczba zrealizowanych działań;

liczba odbiorców, w tym odbiorców niekorzystających dotąd z oferty Dzielnicy w zakresie aktywizacji i integracji seniorów;

prowadzenie bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematyczne przekazywanie informacji nt. prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców Ursynowa, w szczególności dot. harmonogramu, rekrutacji i możliwości zapisów, w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą, w tym przekazanie Zleceniodawcy co najmniej pięciu zdjęć dokumentujących/promujących realizowane działania w jakości umożliwiającej ich publikację na materiałach promocyjnych Dzielnicy.

prowadzenia ewaluacji skuteczności działań w odniesieniu do rezultatów;

prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania, np. dziennik działań, dziennik pracy, scenariusze, listy obecności, inne;

organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla środowiska seniorskiego, w tym także o charakterze międzypokoleniowym.

wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb związanych z wiekiem, kultywowanie pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń;

realizacja programów, uwzględniających możliwości percepcyjne osób starszych, w zakresie zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi urządzeń mobilnych (smartfony, tablety), bezpiecznego korzystania z Internetu, aplikacji mobilnych oraz serwisów społecznościowych;

realizacja programów edukacyjnych, artystycznych, ogólnorozwojowych, sportowych i rekreacyjnych odpowiadających na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania osób starszych, służąca aktywizacji i przeciwdziałaniu izolacji osób starszych;

wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w obszarze ułatwiania niesienia skutecznej pomocy seniorom z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w stanach zagrożenia ich życia i zdrowia poprzez realizację projektu „Pudełko/koperta życia” skierowanego do osób starszych, chorych, samotnie zamieszkujących;

Reklama