Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja plenerowych koncertów - wzbogacenie oferty kulturalnej w okresie letnim dla mieszkańców Woli

Reklama
Nabór od 26.03.2019 do 16.04.2019 12:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Wola
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opis zadania:

  1. Zadanie ma obejmować organizację ośmiu plenerowych koncertów, w okresie lipiec - sierpień na terenie Parku im. Edwarda Szymańskiego w okolicy multimedialnych fontann.
  2. Koncerty trwające min. 75 minut mają odbywać się we wszystkie niedziele lipca i sierpnia pomiędzy godziną 18:00 a 20:00.
  3. Projekt nie może być częścią innego większego przedsięwzięcia, lecz musi stanowić samoistną całość.
  4. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania, w tym np. do uzyskania zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie. Koszty uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania. Finansowanie wybranego elementu projektu bezpośrednio przez inny podmiot (bez przekazywania środków finansowych na konto oferenta) oraz wycenę wartości wymiany barterowej usług lub towarów należy traktować jako wkład rzeczowy w realizację zadania.
  5. W ofercie należy dokładnie określić sposób promowania swojego projektu oraz sposoby dotarcia z informacją o projekcie do poszczególnych grup przewidywanych odbiorców, a także odpowiednio ująć to w kalkulacji kosztów.
  6. Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.
  7. Zadanie musi uwzględniać założenia i realizację „Planu Rozwoju Kultury w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do roku 2020” przyjętego Uchwałą Nr 12726/2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2018 roku.

Termin realizacji zadania: od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 16 kwietnia 2019 roku do godz. 12.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2019 roku do godz. 16.00 w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Żelaznej 99, 01-017 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Kultury dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Żelaznej 99, 01-017 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama