Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Promocja i organizacja wolontariatu

Reklama
Nabór od 26.03.2019 do 16.04.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w województwie opolskim

Rodzaj zadania publicznego: promocja i organizacja wolontariatu

W ramach priorytetu Promocja i organizacja wolontariatu zakresem zadań objęty zostaje następujący obszar tematyczny:

1)wspieranie przedsięwzięć (w tym: spotkań, szkoleń, działań doradczych, działań promocyjnych) na rzecz promocji i organizacji wolontariatu w województwie opolskim,

2)stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu wolontariatu.

Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1 )powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy i rzeczowy) Podmiotu.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w województwie opolskim należy złożyć w dwóch wersjacho tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 - Ostrówek w Opolu lub w sekretariacie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, pok. 209. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu

Reklama