Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Nawet 150 tys. zł dla gmin i organizacji pozarządowych na szkolenia z podnoszenia kompetencji cyfrowych

Reklama
Nabór od 26.03.2019 do 08.04.2019 23:59
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rozpoczął się drugi nabór wniosków w konkursie grantowym „Gmina na czasie”. Samorządy z woj. łódzkiego i kujawsko-pomorskiego mogą ubiegać się o granty na realizację mikroprojektów szkoleniowych z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych. Przykładowe tematy szkoleń to: rodzic w internecie, mój biznes w sieci czy prowadzenie finansów i transakcji. Projekt „Gmina na czasie” jest realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Uczestnicy szkoleń realizowanych w ramach projektu „Gmina na czasie” dowiedzą się m.in. jak bezpiecznie korzystać z e-administracji, bankowości elektronicznej, systemów transakcyjnych czy mediów społecznościowych oraz jak prowadzić własny biznes w sieci. Szkolenia obejmują takie zagadnienia, jak np.: rodzic w Internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, działam w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową, czy kultura w sieci oraz rolnik w sieci.

Kto może ubiegać się o granty na realizację szkoleń?

O granty na realizację mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do osób w wieku 25 lat i powyżej, w tym również osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 20 tys. mieszkańców z woj. łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego, samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową. Celem projektu „Gmina na czasie” jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów mikroprojektu i można je przeznaczyć zarówno na koszty związane z samą organizacją szkolenia (promocja, catering, honoraria instruktorów), jak również na koszty zakupu sprzętu komputerowego. Nabór wniosków trwa do 8 kwietnia 2019 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.gminanaczasie.pl

– O ile możemy pochwalić się postępami we wdrażaniu np. szybkich połączeń internetowych czy coraz większym odsetkiem obywateli, którzy korzystają z Internetu, to ogólny poziom umiejętności cyfrowych nadal pozostaje na niskim poziomie. Wykluczenie cyfrowe, zwłaszcza osób dorosłych jest poważnym problemem społecznym i kulturowym. Utrudnia ono nie tylko dostęp do usług publicznych, zasobów wiedzy i dóbr kultury, ale także komunikację z ważnymi dla jakości życia podmiotami – urzędami, bankami, a także rodzinami – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Polska na 23 miejscu w Europie pod względem rozwoju kompetencji cyfrowych

Według Indeksu Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego (Digital Economy and Society Index -DESI), prowadzonego przez Komisję Europejską[1], Polska odnotowała znaczne postępy we wdrażaniu szybkich połączeń internetowych, wykorzystaniu mobilnych usług szerokopasmowych i w przydzielaniu częstotliwości na potrzeby mobilnych usług szerokopasmowych, jednak nadal pozostaje na jedynym z ostatnich miejsc w Europie, jeżeli chodzi o rozwój sieci stałych łączy szerokopasmowych oraz ich wykorzystanie. Jednocześnie obserwuje się w Polsce wzrost liczby obywateli korzystających z Internetu, choć umiejętności cyfrowe wciąż pozostają na niskim poziomie – podstawowe kompetencje cyfrowe posiada jedynie 44% Polaków[2]. Główne wyzwania, przed jakimi stoi nasz kraj, to przede wszystkim wprowadzanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa i rozwój cyfrowych usług publicznych (e-administracja).

Projekt „Gmina na czasie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 szkolenie na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Więcej informacji o projekcie: www.gminanaczasie.pl oraz na stronie Fundacji EFRWP: www.efrwp.pl

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 30 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

[1] Dane z Indeksu Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego (Digital Economy and Society Index - DESI), Komisja Europejska, marzec 2017

[2] Jak wyżej.

Reklama