Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego - Zad. 1.9

Reklama
Nabór od 22.03.2019 do 08.04.2019 11:00
Urząd Miejski w Gdańsku - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
Łączny budżet 52 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 52 tys. PLN
Rodzina
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, reprezentowane przez dyrektora Adama Landowskiego, ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019.

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz superwizje dla specjalistów, realizacja programu (szkolenia), dotyczącego terapii i oddziaływań profilaktycznych w obszarze uzależnień wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka
i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi (zadanie z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi - Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nr zadania NPZ –2.2 oraz 3.1.2)

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019: Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Obszar/kierunek: EDUKACJA ZDROWOTNA/ PROMOCJA ZDROWIA

Cel Szczegółowy 1 Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 : Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom

ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ, TERMINY ICH REALIZACJI

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie.

Zadanie powinno zostać opisane na osobnym druku Oferty (załącznik nr 2).

Zad. 1/ 1.9 Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu „ Spójrz Inaczej”

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 9000 zł

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: Od podpisania Umowy ,

Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania: 12 grudnia 2019 r.

Zad. 2/ 1.9 Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego Programu Nauki Zachowania

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 10000 zł

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: Od podpisania Umowy ,

Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania: 12 grudnia 2019 r.

Zad.3/ 1.9 Szkolenia dla rodziców w szkołach - „WYWIADÓWKI PROFILAKTYCZNE”

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 4500 zł

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: Od podpisania Umowy ,

Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania: 12 grudnia 2019 r.

Zad. 4/ 1.9 Szkolenie dotyczące zjawiska Chemsex

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 4500 zł

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: Od podpisania Umowy ,

Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania: 12 grudnia 2019 r.

Zad.5/ 1.9 Szkolenie na temat profilaktyki uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 6000 zł

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: Od podpisania Umowy ,

Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania: 12 grudnia 2019 r.

Zad. 6/ 1.9 Seminarium dla przedstawicieli Rad Dzielnic na temat profilaktyki uzależnień w środowisku lokalnym (dzielnicy)

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 12000 zł

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: Od podpisania Umowy ,

Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania: 28 czerwca 2019 r.

Zad. 7/ 1.9 Szkolenie dla dzielnicowych liderów profilaktyki zachowań ryzykownych mieszkańców

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 6000 zł

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: 1 lipca 2019 r.,

Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania: 12 grudnia 2019 r.

Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert Witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do 08.04.2019r. do godz. 11 .00.

Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem.

Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.

Po upływie terminu składania ofert nie podlegają one uzupełnieniu ani korekcie, z zastrzeżeniem procedury uzupełniania wymogów formalnych, określonej w części VIII. „KRYTERIA OCENY OFERTY” przedmiotowego Ogłoszenia.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytoryczno-finansowej jeżeli spełniły wymagania formalne.

Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane z systemu Witkac.pl oraz oświadczenie/a o niekaralności:

· należy dostarczyć w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia naboru w konkursie (najpóźniej do dnia 10.04.2019 r. do godz. 12.00) do siedziby Ogłaszającego konkurs tj.: w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro), sekretariat - p.406 .W przypadku przesłania potwierdzenia i oświadczeń pocztą decyduje data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs;

· potwierdzenie złożenia oferty powinno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze.

Reklama